چکیده طرح 150 - 126

126. بررسی رابطه سواد سلامت با توانایی خودمراقبتی سالمندان شهر تهران در سال 1397

127. بررسی ارتباط وضعیت آلارم های سیستم های مانیتورینگ فیزیولوژیک با خستگی از آلارم پرستاران در بخش های مراقبت ویژه قلبی

128. تاثیر برنامه حمایتی خانواده محور بر عوارض شیمی درمانی بیماران مبتلا به لوسمی لنفوئیدی حاد

129. بررسی ارتباط سبک زندگی با فعالیت بیماری و تبعیت دارویی بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

130. طراحی دستورالعمل استفاده از دستگاههای همراه هوشمند توسط پرستاران در بالین

131. بررسی پیامدهای مراقبت پرستاری از کودک بیمار با زبان و گویش متفاوت: یک مطالعه کیفی

132. تجربه زیسته پرستاران از مراقبت بیمار تحت اکمو: مطالعه پدیدارشناسی

133. بررسی ارتباط سبک زندگی با فعالیت بیماري و تبعیت دارویی بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

134. بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر اعتقاد دارویی، خودکارآمدی و تبعیت دارویی نوجوانان مبتلا به آسم

135.  بررسی دلایل صلاحیت بالینی ناکافی در دانش آموختگان پرستاری

136.بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به کارکنان بخش مراقبت­های ویژه بر اضطراب، افسردگی و رضایتمندی خانواده بیماران و اعتماد به نفس کارکنان در برقراری ارتباط موثر