چکیده طرح 150 - 126

126. بررسی رابطه سواد سلامت با توانایی خودمراقبتی سالمندان شهر تهران در سال 1397

127. بررسی ارتباط وضعیت آلارم های سیستم های مانیتورینگ فیزیولوژیک با خستگی از آلارم پرستاران در بخش های مراقبت ویژه قلبی

128. تاثیر برنامه حمایتی خانواده محور بر عوارض شیمی درمانی بیماران مبتلا به لوسمی لنفوئیدی حاد

129. بررسی ارتباط سبک زندگی با فعالیت بیماری و تبعیت دارویی بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

130. طراحی دستورالعمل استفاده از دستگاههای همراه هوشمند توسط پرستاران در بالین

131. بررسی پیامدهای مراقبت پرستاری از کودک بیمار با زبان و گویش متفاوت: یک مطالعه کیفی

132. تجربه زیسته پرستاران از مراقبت بیمار تحت اکمو: مطالعه پدیدارشناسی

133. بررسی ارتباط سبک زندگی با فعالیت بیماری و تبعیت دارویی بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

134. بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر اعتقاد دارویی، خودکارآمدی و تبعیت دارویی نوجوانان مبتلا به آسم

135.  بررسی دلایل صلاحیت بالینی ناکافی در دانش آموختگان پرستاری

136.بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی به کارکنان بخش مراقبت­های ویژه بر اضطراب، افسردگی و رضایتمندی خانواده بیماران و اعتماد به نفس کارکنان در برقراری ارتباط موثر

137.طراحی ابزار درک از دسترسی به خدمات بهداشتی و بررسی ویژگی های روانسنجی آن

138. بررسی تأثیر بازخورد - آموزش بر صلاحیت بالینی پرستاران و تنظیم صحیح حجم جاری در بیماران تحت تهویه مکانیکی

139مفهوم امید در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: تحلیل مفهوم به روش تکاملی راجرز

140مقایسه تاثیر دو روش آموزشی بازی انگاری و بازخورد محور بر تبعیت از رژیم درمانی بیماران بعد از جراحی پیوند عروق کرونر

141. Evaluation of psychometric properties of Persian version of Birth Satisfaction Scale

142.  بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه ایرانی ابزار ارتقاء سلامت نوجوانان

143.  عنوان طرح تحقیقاتی : فرایند سازگاری با قلب جدید در گیرندگان پیوند قلب: ارائه مدل

144. طراحی و روانسنجی پرسشنامه  مراقبت بیمار محور در بخش های مراقبت ویژه قلبی

145. بررسی تأثیر استفاده از لیست آماده سؤالات بر خودکارآمدی در تصمیم‌گیری، ترجیح به مشارکت و مشارکت در تصمیم‌گیری افراد مبتلابه سرطان پستان

146. بررسی تاثیر استفاده از لیست آماده سوالات( Question prompt list) بر مشارکت در تصمیم گیری افراد مبتلا به سرطان: مرور سیستماتیک

147. طراحی و روانسنجی ابزار بومی خودابرازی جنسی زنان

148. مقایسه پیامدهای مادری و نوزادی در مراقبت های ارائه شده توسط مامای همراه و همراه آموزش دیده با مراقبت های معمول مامایی در بخش های لیبر و زایمان

149. بررسی مقایسه­ ای دو ابزار شدت درد در پیشگویی پیامدهای بستری بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه

. 150. The Effect of Implementation of Mathematical Calculation and Drug Dosage Training Program on Math Anxiety and Nursing Students’ Skills: A Non-Randomized Trial Study