طرح 130

طراحی دستورالعمل استفاده از دستگاههای همراه هوشمند توسط پرستاران در بالین

نویسندگان: رضا نگارنده، معصومه مالک*، اسماعیل محمد نژاد، سمیه مولایی

زمینه: استفاده نادرست از دستگاه های همراه هوشمند در بالین، سلامت بیماران را مورد تهدید قرار می دهد. با این وجود آیین نامه ی مدونی براساس فرهنگ جامعه ایران در این زمینه وجود ندارد، این مطالعه با هدف طراحی دستورالعمل استفاده از دستگاه های همراه هوشمند برای پرستاران در بالین انجام شد.

روش: مطالعه حاضر در دو مرحله اصلی انجام شد. ابتدا مطالعات حاصل از مرحله اول از طریق انجام مصاحبه کیفی از کارکنان تیم مراقبت، بیماران، همراهان بیماران در پاسخ به سواالت مختلف جمع آوری شد، بعد از تجزیه و تحلیل اطالعات کیفی و بررسی متون مرتبط، محتوای دستورالعمل استفاده از تلفن همراه در بالین تدوین شد. در مرحله ی دوم با استفاده از تکنیک دلفی، نظرات افراد متخصص در خصوص محتوای دستورالعمل گردآوری خواهد شد و محتوای تایید و نهایی شده ی دستورالعمل تدوین و گزارش شد.

یافته ها: از تجزیه و تحلیل کیفی، سه طبقه اصلی شامل طبقه »تلفن همراه مانعی برای پرستاری موثر«با زیرطبقات مراقبت خالی از احساس، غفلت از مراقبت و رفتار حرفهای مخدوش شده، طبقه» اصالح رفتار مدیریتی سازمانی«با زیر طبقات مالحظات ضروری، قانون گذاری سخت، کنترل مدیریتی، متمرکز شدن بر بیمار و آموزش و فرهنگ سازی و طبقه» کاربریهای تلفن همراه «با زیر طبقات کاربری های شخصی و کاربری های سازمانی استخراج شدند. در بخش دوم مطالعه بر اساس یافته های کیفی این مطالعه و دیگر راهنماهای موجود در متون، دستورالعمل استفاده از تلفن همراه برای پرسنل پرستاری در طول شیفت کاری در قالب 43 بند تدوین شد.

بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که استفاده از تلفن همراه در نوبت کاری می تواند ایمنی مددجویان را به خطر انداخته و تصویر حرفه پرستاری را مخدوش سازد. طراحی دستورالعمل استفاده از تلفن همراه بر اساس تجارب افراد ذینفع پایبندی هر چه بیشتر پرسنل پرستاری به محتوای آن و نهایتا حفظ ایمنی و ارتقاء سالمت بیماران را به دنبال خواهد داشت.

کلمات کلیدی: دستگاه تلفن همراه هوشمند، پرستاری، پیامدها، دستورالعمل