چکیده طرح 75 - 51

51. Evaluating the effect of fennel soft capsules on the quality of life and its different aspects in menopausal women: A randomized clinical trial

52. تبیین درک دانشجویان کارشناسی از  انتخاب پرستاري به عنوان رشته تحصیلی

53. The Effect of Participation in Support Group on Quality of Life in Family Caregivers of People with Alzheimer’s Disease: A Randomized Clinical Trail

54. بررسي مقايسه اي پانسمان هيدروكلوئيد و نانو ذرات نقره در روند التيام زخم فشاري بيماران با صدمات طناب نخاعي

55. نقش مشارکت مردان در تنظيم خانواده

56. بررسی ارتباط بین کیفیت رفتارهای مراقبتی دانشجویان دوره عرصه پرستاری با رضایت بیماران

57. روان سنجی نسخه فارسی مقیاس سنجش خودمدیریتی بیماران مبتلا به صرع

58. بررسی تاثیر جهت قرار گیری سوزن شریانی بر کفایت دیالیز بیماران همودیالیزی با فیستول شریانی وریدی مراجعه کننده به بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 1390

59. Experiences of pregnancy among Iranian Adolescents

60. بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی در مادران کودکان مبتلا به سندرم داون و مادران کودکان سالم در سنین مدرسه

61. رفتارهای دلبستگی مادر به جنین و عوامل مرتبط با آن

62. مقایسه دو روش آموزش الكترونيكي و كارگاهي  بر ميزان آگاهي پرستاران بخش ويژه از دليريوم  

63. تجربه پرستاران اورژانس از بحران: یک مطالعه کیفی

64. بررسی شیوع خشونت خانگی در زنان باردار با حاملگی ناخواسته و خواسته و عوامل مرتبط بر آن

65. بررسي وضعيت مقالات چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي دانشكده‌هاي پرستاري و مامايي با روش تحليل محتوا

66. بررسي مفهوم زندگي  در بیماران  قطع نخاعي گردنی

67. The correlation between death anxiety and quality of life In patients with cancer

68. تجربیات پرستاران از مواجهات شغلی در بخشهای اورژانس بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

69. طراحی و ساخت دستگاه تشخیص دهنده دفع مدفوع و شستشوی بیماران ناتوان بدون مداخله انسان

70. بررسی عملکرد جنسی در زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

71. نیازسنجی آموزشی دانشجویان مامایی در راستای پیشگیری از مرگ و میر مادر و نوزاد در بحران

72. بررسی قصور پزشکی مرتبط با موارد زنان و زایمان و مامائی ارجاع شده به کمیسیون پزشکی قانونی کل کشور طی سالهای 90-91

73. A Professional Commitment Scale for Clinical Nurses: The Study Protocol

74. بررسي مقايسه اي وضعيت سلامت اجتماعي گروههاي مختلف شغلي در بيمارستانهاي منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران

75. Exploring of the relationship between spiritual well-being with stress and coping strategies in the mothers of infants hospitalized in the neonatal intensive care units