طرح 66

بررسي مفهوم زندگي  در بیماران  قطع نخاعي گردنی

نویسندگان: محمدعلی چراغی، فاطمه بهرام نژاد، میترا ذوالفقاری

چکیده

مقدمه: مفهوم زندگی از شالوده پیگیری اهداف است این شالوده تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله بیماری تحت تاثیر قرار می گیرد. بیماریهای مزمن از جمله ضایعه نخاعی یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر این مفهوم اسن. لذا این مطالعه با هدف تعیین مفهوم زندگي در بیماران  قطع نخاعي گردنی انجام شده است.

روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی در فاصله اسفند 1391 تا شهریور 1394 در بیماران قطع نخاعی مراجعه کننده به بیمارستانهای شهر تهران انجام شد. پرسشنامه مفهوم زندگی پس از مرور متون و انالیز محتوا با پایایی r=0/76)در اختیار 28 نفر از بیماران دارای معیارهای ورود قرار داده شد. پس از جمع اوری داده ها با کمک نرم افزار SPSS داده ها تحلیل شدند.

نتایج: 21.4  درصد از  یافته های پژوهش زنان با میانگین سنی ±7.1834.86 بودند. همچنین20% از افراد تحت مطالعه متاهل بوده و بیش از 5 سال از قطع نخاع آنها می گذشت. %35 از افراد تحت پژوهش دارای درک منفی از مفهوم زندگی اند و %60/7 درک نسبتا مثبت  و یک نفر درک مثبتی از مفهوم  زندگی داشته است.

نتیجه گیری: لذا لازم است کادر درمانی بخصوص پرستاران که ساعات متمادی بر بالین این بیماران هستند نسبت به ابعاد مفهوم زندگی در این بیماران توجه ویژه ای داشته باشند.

کلمات کلیدی: مفهوم زندگی، قطع نخاع، پاراپلژی