طرح 55

نقش مشارکت مردان در تنظيم خانواده

نویسندگان: شهناز گليان تهراني، فائزه غفوري، زهرا سبزه نوقابی، فاطمه رحيمي‌کيان

چکيده

مقدمه و هدف: تنظيم خانواده به عنوان يکي از اولويت‌هاي مهم در برنامه‌هاي بهداشت باروري مطرح است. با توجه به نقش موثر مردان در برنامه‌هاي تنظيم خانواده و تاثير نگرش آنان در پذيرش و توصيه برنامه‌هاي تنظيم خانواده، مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان نگرش مردان عقيم شده در مورد وازکتومي طراحي و اجرا گرديد. اين مطالعه با شناخت علل احساس پشيماني مردان عقيم شده مي‌تواند به برنامه‌ريزان بهداشتي در جهت بهبود برنامه‌هاي تنظيم خانواده کمک نمايد.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر مطالعه‌اي توصيفي- تحليلي است که به صورت مقطعي در سال 1391 انجام گرديد. تعداد 262 مرد عقيم شده متاهل که داراي تحصيلات حداقل ديپلم بودند از مراکز بهداشتي درماني به روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه‌ها را به روش مصاحبه تکميل نمودند. داده‌ها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي شامل آزمون‌ آماري ANOVA، تي، همبستگي و رگرسيون لجستيک چند متغيره مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافته‌ها: ميانگين سني کل نمونه‌ها 6/13±41/13 سال و ميانگين سن زمان عقيمي آنان 5/7±35/2 سال به دست آمد. 34/4% مردان از انجام عمل اظهار پشيماني مي‌کردند و مهمترين دليل آن بروز عوارض پس از عقيمي ذکر شده بود که بخش عمده آن عوارض جسمي و جنسي و به ميزان کمتري عوارض رواني و تغييرات خلقي گزارش شد. آزمون آماري ANOVA ارتباط آماري معني‌داري ميان بروز عوارض و ميزان پشيماني پس از عقيمي نشان داد (0/001p<).

 نتيجه‌گيري: با توجه به پايين بودن نمرات نگرش اين قشر تحصيل کرده در مورد وازکتومي و نيز وجود باورهاي غلط در بين آنها، نياز به برنامه‌ريزي آموزشي متناسب با نيازهاي افراد عقيم شده و پيگيري آنان احساس مي‌گردد.

کلمات کليدی: وازکتومي، عقيم‌سازي، نگرش، مشارکت مردان