طرح 71

نیازسنجی آموزشی دانشجویان مامایی در راستای پیشگیری از مرگ و میر مادر و نوزاد در بحران

نویسندگان: زیبا تقیزاده، علی منتظری، مهسا خشگناز

چکیده

زمینه و هدف: پس از وقوع بحران‌ها، سلامت زنان و نوزادان به طور جدی، به خطر می‌افتد. از آن‌جایی که در تیم بحران اعزامی به محل حادثه، ماماها ارائه خدمات بهداشتی به مادر و نوزاد را بر عهده دارند، تعیین نیازهای آموزشی دانشجویان مامایی در بحران و اولویت‌های آن، از نکات ضروری و اساس برنامه‌ریزی در این زمینه خواهد بود.

روش بررسی: دراین مطالعه مقطعی 235 نفر از دانشجویان سال آخر کارشناسی و کارشناسی‌ارشد رشته مامایی در چهار دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران، که با روش سرشماری انتخاب شدند، شرکت کردند و پس از اعلام رضایت آگاهانه، پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته شامل 2 بخش اطلاعات دموگرافیک و نیازهای آموزشی در ارتباط با پیشگیری از مرگ‌و‌میر مادر و نوزاد در بحران را تکمیل نمودند. داده‌های مطالعه با نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: در حیطه مرگ‌ مادری 65/1% و در حیطه مرگ نوزادی 77/5% دانشجویان، نیاز آموزشی زیاد و بسیاری زیادی را گزارش کردند. میانگین نمره نیاز آموزشی در حیطه مرگ مادری 70 نمره (از حداکثر نمره 105)، و در حیطه مرگ نوزادی 46/7 نمره (از حداکثر نمره 65)، نمره به دست آمد. 86/2% دانشجویان اظهارکردند که تحصیلات دانشگاهی آن‌ها را برای ایفای نقش در بحران آماده نکرده ‌است و تنها 10% در مورد بحران دوره آموزش قبلی گذرانده ‌بودند. بیشترین نیاز آموزشی در مدیریت زایمان‌های مشکل و سپسیس نوزادی در بحران گزارش شد. دانشجویان کارشناسی در هر دو حیطه، نیاز آموزشی بیشتری داشتند (0/046P =) و بین دانشگاه محل تحصیل دانشجویان با میزان نیازآموزشی آن‌ها ارتباط معناداری وجود نداشت (0/51P =).

نتیجه‌گیری: با توجه به خودگزارش‌دهی دانشجویان مامایی مبنی بر نیاز آموزشی زیاد در حیطه مرگ مادری و نوزادی در بحران، کافی نبودن تحصیلات دانشگاهی و میزان کم آموزش در این‌باره، برنامه‌ریزی آموزشی جدی به منظور حفظ سلامت مادر و نوزاد در شرایط بحران، ضرورت دارد.

کلمات کلیدی: دانشجویان مامایی، بحران، مرگ مادر، مرگ نوزاد، نیاز آموزشی