طرح 62

مقایسه دو روش آموزش الكترونيكي و كارگاهي  بر ميزان آگاهي پرستاران بخش ويژه از دليريوم  

نویسندگان: محمد علی چراغی، فاطمه بهرام نژاد، میترا ذوالفقاری، رضوان مقيمي

چکیده

زمینه: عدم تشخیص صحیح دلیریوم و اعتقاد به درمانزاد بودن آن از مهمترین دلایل عدم شناسایی صحیح دلیریوم توسط كادر درماني است. آموزش مناسب به پرستاران در خصوص دلیریوم می تواند  در تشخیص به موقع و پیشگیری از آن نقش مهمی را ایفاء کند. لذا این مطالعه با هدف" مقایسه دو روش آموزش الكترونيكي و كارگاهي  در  آگاهي  پرستاران بخش ویژه  ازدلیریوم" توسط انجام شد.

روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو گروهِ، پیش آزمون-پس آزمون  در سال 1393 در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران بود. نمونه هاي واجد شرايط با كمك جدول اعداد تصادفي  به دو گروه 35 نفره  آموزش کارگاهی و  مداوم الکترونیکی تقسيم شدند. آموزش کارگاهی 4 ساعته به مدت دو روز و در آموزش مداوم الکترونیکی، محتوای آموزشی در سایت دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار گرفت. داده ها با کمک پرسشنامه ای شامل مشخصات دموگرافیک و چهار گزينه اي آگاهی در خصوص (تعریف دلیریوم، اپیدمیولوژی،  عوامل و علل خطر بروز دلیریوم، عوارض بروز، تشخیص و ابزارهای تشخیصی دلیریوم، پیشگیری از بروز دلیریوم و درمان دلیریوم) با ضریب پایای 0/85r= بررسی شدند.

داده ها بصورت خودگزارش دهي قبل و بعد از مداخله جمع آوري شدند. پس از جمع آوری داده ها، با کمک آمار توصیفی و تحلیلی آزمون t زوجي و t مستقل با نسخه SPSS16 میزان آگاهی پرستاران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج:  88/1 درصد از واحدهای پژوهش زن بودند. مقایسه میانگین و انحراف معیار اختلاف آماری معنی داری قبل و بعد از مداخله در گروه آموزش الکترونیکی نشان داد  (0/001 >P). در حالی که در گروه آموزش کارگاهی اختلاف آماری معنی داری قبل و بعد از مداخله وجود نداشت.

مقایسه میانگین و انحراف معیار  یافته ها در دو گروه آموزش کارگاهی و الکترونیکی قبل از مداخله با هم اختلاف آماری معنی داری نداشت. اما مقایسه میانگین و انحراف معیار بعد از مداخله در دو گروه آموزش الکترونیکی و کارگاهی اختلاف آماری معنی داری را نشان داد(0/035 =P).

بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتیجه مطالعه، می توان گفت آموزش الكترونيكي نقش موثرتری در آموزش پرستاران در خصوص آگاهي از دلیریوم داشته است و مي توان براي دوره هاي بازآموزي پرستاران استفاده از اين روش را توصيه كرد.

كلمات کلیدی: دلیریوم، آموزش کارگاهی، آموزش الکترونیکی، پرستار