طرح 70

بررسی عملکرد جنسی در زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

نویسندگان:  لیلا امینی، مریم حیدری، فاطمه رحیمی کیان، انوشه حقیقی

چکیده

مقدمه: لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE) یک اختلال خود ایمن با علت ناشناخته است.90 درصد موارد لوپوس را زنان تشکیل می دهند. این بیماری به علت ماهیت مزمن، دردناک و ناتوان کننده آن می تواند تاثیرات عمیقی بر کیفیت زندگی فردکه شامل تمایلات جنسی و باروری وی نیز هست بگذارد. این مطالعه با هدف بررسی عملکرد جنسی زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز مراجعه کننده به کلینیک های منتخب روماتولوژی شهر تهران انجام شد.

مواد و روش ها: اين مطالعه توصیفی بر روی 196 زن مراجعه کننده به کلینیک های منتخب روماتولوژی شهر تهران در سال 1393- 1392 انجام شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه های FSFI و پرسشنامه مشخصات فردی بود.

نتایج: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که میانگین و انحراف معیار سن زنان شرکت کننده در مطالعه 15/24±36/64 سال، سن ازدواج 4/10±20/85 سال و متوسط طول مدت ازدواج 15/978±15/80 بود. این زنان دارای 1/23±2/41 بار ارتباط جنسی در هفته بودند.

در مورد عملکرد جنسی زنان مبتلا به لوپوس، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که میانگین و انحراف معیار نمرات کسب شده در حیطه های تمایل جنسی1/49±4/21 ، تهییج جنسی 1/57±3/32 ، لوبریکاسیون واژن 1/72±3/69 ، ارگاسم 1/61±3/48، رضایت جنسی 1±2/68، دیسپارونیا 2/55±4/77 و در مورد نمره کل 5/98±22/18 بوده است. بیشترین اختلال در حیطه رضایت جنسی و کمترین اختلال را در حیطه های لوبریکاسیون واژن، ارگاسم و دیسپارونیا مشاهده شد. همچنین 31/6 درصد از نمونه ها دارای اختلال عملکرد جنسی متوسط و 14/8 درصد دارای اختلال عملکرد جنسی خفیف بوده و هیچ یک از آنان اختلال عملکرد جنسی شدید را گزارش ننمود.

بحث و نتیجه گیری: از آنجا که لوپوس اریتماتوز سیستمیک یک بیماری التهابی مزمن است که با فازهای متناوبی از بهبودی و تشدید علائم بالینی همراه است، علاوه بر عوارض جسمانی، تاثیرات بالقوه گسترده ای روی عملکرد روانی- اجتماعی افراد مبتلا دارد و  می تواند تاثیر منفی روی عملکرد جنسی زنان مبتلا نیز داشته باشد. آگاهی مراقبت کنندگان از اين مشكلات، ممكن است در جهت درمان و اداره مناسب و اقداماتي از اين قبیل در جهت بهبود كيفيت زندگي اين بيماران كمك كننده باشد.

کلمات کلیدی: لوپوس اریتماتوز، کیفیت زندگی، عملکرد جنسی، اختلال جنسی