طرح 65

بررسي وضعيت مقالات چاپ شده در مجلات علمي پژوهشي دانشكده‌هاي پرستاري و مامايي با روش تحليل محتوا

نويسندگان: ایمان تهمتن، عضو هیئت علمی، زینب باقری، پیمان جانانی، سمیه مجیدی، الهام قاسمی، رضا نگارنده

چكيده:

زمينه و هدف: هدف این مطالعه تحلیل محتوی مقالات نشریات علمی و پژوهشی دانشکده های پرستاری و مامایی ایران در سال های 1387-1390 می باشد.

روش کار: اطلاعات مورد نیاز شامل عنوان فارسی و انگلیسی مقالات، کلیدواژه های فارسی و انگلیسی، موضوع کلی مقالات، نوع مطالعات، روش نمونه گیری، وابستگی سازمانی مولفان و تخصص مولفان با استفاده از وب سایت اصلی نشریات گردآوری و توسط نرم افزار اکسل تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: بیشترین تعداد مقاله در نشریات دانشگاه علوم پزشکی ایران، طب مکمل ارومیه، اصفهان، حیات تهران، بقیه الله و شهید بهشتی منتشر شده است. در میان دانشگاه های علوم پزشکی بیشترین وابستگی سازمانی مربوط به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شهید بهشتی بوده است. بیشترین متخصص پرستاری و مامایی که در نگارش این مقالات شرکت داشته اند متعلق به دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. در میان پژوهشگران غیر پرستاری و مامایی، متخصصین آمار و اپیدمیولوژی فعالترین پژوهشگران در نگارش مقالات بوده اند. بیشترین روش پژوهش به کار رفته در مقالات کارآزمایی بالینی بود. بیشترین روش نمونه گیری، نمونه گیری تصادفی (153)، سرشماری (120) و مبتنی بر هدف (95) بود. بیشترین موضوع به کار رفته در نشریات پرستاری و مامایی دیالیز کلیوی (21)، بخش مراقبت های ویژه (16)، آموزش پرستاری (15)، رضایت بیمار (13)، کیفیت زندگی (12)، آموزش بهداشت (11) و آموزش بیماران (11) بود.

نتیجه گیری: بررسي موضوعات در نشریات پرستاری و مامایی نشان داد که تعادل موضوعی مناسبی در نشریات پرستاری و مامایی وجود دارد. البته در بسیاری از موضوعات تعداد بسیار اندکی مقاله منتشر شده است. بهتر است نشریات علمی و پژوهشی کشور مقالاتی را منتشر کنند که در راستای اولویت های پژوهشی کشور می باشند. از نظر همكاري گروهي نيز مقالات اين نشریات در وضعيت مطلوبي به سر مي بردند. هرچند كه ارتباط بين دانشگاهي و ارتباطات بین المللی در آن ها بسیار ضعيف بود. جای مقالات از نوع مروری و مرور نظام مند در این نشریات بسیار اندک بود.

کلمات کلیدی: تحلیل محتوی، نشریات، پرستاری،  مامایی