چکیده طرح 50 - 26

26. تجربیات پرستاران از شوخ طبعی در محیط بالین

27. بررسی مقایسه ای تأثیر ماساژ و بالا نگه داشتن پاها بر میزان ادم فیزیولوژیک بارداری

28. تأثیر عصاره ریشه سنبل‌الطیب بر شدت علایم سندرم پیش از قاعدگی

29. درک بیماران از حمایت روانی خانواده در بیماری سرطان: تحليل محتوا

30. بررسی رعایت ایمنی بیمار طی فرایند انتقال خون

31.      Comparison of Depression, Anxiety, Stress and Related Factors among Women and Men with HIV Infection

32.  بررسی تعارض کار-خانواده و رضایت شغلی پرستاران بخش های ویژه و عمومی  بیمارستانهای دولتی شهر تهران

33. بررسي استرس درک شده و سازگاري مذهبي در زنان مراقب عضو خانواده سالمند مبتلا به دمانس

34.      Crocus sativus L. (saffron) for treatment sexual dysfunction in women at reproductive ages

35. بررسی مقایسه ای دو روش آموزش هنگام ترخیص برپیامدهای بارداری در مبتلایان به دیابت بارداری

36. کیفیت رفتار شهروندي سازمانی و ابعاد پنج گانۀ آن در ماماهاي شاغل در استان لرستان در سال

37. اخبار بد شایع در بخشهاي مراقبت ویژه و اورژانس و میزان مشارکت پرستاران در فرایند انتقال خبر بد در بیمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

38. بررسی کیفیت خواب زنان در دوره پس از زایمان

39.       Validating the Persian Version of the Hill-Bone’s Scale of “Compliance to High Blood Pressure Therapy

40. تبیین مفهوم مراقبت بیهوده، طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه

41. تبیين تجارب زیسته همسران افراد دارای دفيبريلاتور قابل كاشت: مطالعه پدیده شناسی هرمنیوتیک

42.       The Status of Social Well-Being in Iranian Nurses: a Cross- Sectional Study

43.     Development, reliability and validity of gestational surrogacy attitude scale Examining laboratory accuracy and precision of the new Iranian device “Cervical Dilatometer” in measuring cervix dilatation

44. Examining laboratory accuracy and precision of the new Iranian device “Cervical Dilatometer” in measuring cervix dilatation

45. بررسی تمایل به ترک خدمت و ارتباط آن با سلامت محیط کار در پرستاران شاغل در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

46.       The effectiveness of Permission, Limited Information, Specific suggestions, Intensive Therapy (PLISITT) model based sexual counselling on sexual function of women with Multiple Sclerosis who are sexually active: A randomised clinical trial

47. بررسی ارتباط تنش اخلاقی با خودکارآمدي در پرستاران شاغل در بخشهاي ویژه و اورژانس مراکزآموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز سال 1393

48. بررسي تأثير استفاده از چك ليست ثبت اقدامات بر عملكرد پرستاران بخش مراقبتهاي ويژه در اندازه گيري فشار وريد مركزي

49. تاثیر جراحی تنگی کانال نخاعی دژنراتیو کمری بر کیفیت زندگی، درد ، فعالیت روزانه و باورهاي اجتنابي ناشي از ترس در سالمندان 65 ساله و بالاتر

50. بررسی تأثیر کپسول خوراکی رازیانه بر علائم جسمانی ناشی از یائسگی زنان