طرح 32

بررسی تعارض کار-خانواده و رضایت شغلی پرستاران بخش های ویژه و عمومی  بیمارستان­های دولتی شهر تهران

نویسندگان: ناهید دهقان نیری، زهرا دیباجی

چكيده

مقدمه: بدون‌شک نیروی انسانی ماهر و کارآمد یکی از مهم­ترین ابزارها برای پیشبرد اهداف در هر سازمانی می‌باشد، زیرا بدون در اختیار داشتن این اهرم، امکان‌ موفقیت و رسیدن به اهداف از پیش تعیین‌شده تقریبا غیرممکن است ، بنابراین، سازمان ها سعی در ارتقای رضایت شغلی کارکنان به منظور ایجاد انگیزه و تعهد سازمانی و به تبع آن افزایش توان رقابت خود با سایر سازمانها دارند. از آنجایی که یکی از مهم ترین سازمان ها در هر کشوری، سازمان های  مراقبتی درمانی هستند، در این سازمان ها، توجه به رضایت شغلی پرستاران  و تعارضات مختلف پرستاران از جمله تعارضات کار-خانواده اهميت دو چنداني مي يابد، چرا که در واقع با تلاشهاي آن ها است که سلامت نيروي فعال و کارآمد مردم  تضمين مي شودو به طور مستقیم و غیر مستقیم منجر به ارتقاء سطح خدمات و سلامت جامعه مي گردد همچنین منجر به ابقاء پرستاران در حرفه خود می گردد.

هدف: مقایسه میزان رضایت شغلی پرستاران و سطح تعارضات کار-خانواده آنان در دو بخش ویژه و عمومی می باشد.

روش كار: مطالعه حاضر از نوع، توصيفي تحليلي است كه در آن 280 نفر از پرستاران شاغل در بخشهاي ویژه و عمومی بیمارستانهای دولتی شهر تهران  مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها شامل سه پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت و پرسشنامه تعارض كار خانواده-نت مایر و مک ماریان بود.

يافته ها:  بر اساس یافته های مطالعه در رابطه با توزیع فراوانی رضایت شغلی و  توزیع فراوانی تضاد کار-خانواده و  تضاد کار-خانواده در پرستاران بخش های ویژه و عمومی تفاوت معناداري مشاهده نگردید. همچنین در رابطه با میزان رضایت شغلی پرستاران ،تضاد کار-خانواده و نوع بخش اعم از ویژه یا عمومی تفاوت معنی داری مشاهده نشد ولی در رابطه با میزان تضاد کار-خانواده و نوع بخش اعم از ویژه یا عمومی تفاوت معنی داری مشاهده گردید.

نتيجه گيري: هرچند که رضایت شغلی پرستاران یکی از مسائل مهم و چالش بر انگیز می باشد و ارتباط مستقیم با ابقا پرستاران در شغل خود می باشد ولی میزان رضایت شغلی پرستاران در این مطالعه متوسط گزارش شده است و این در حالی است که بیشترین درصد رضایت شغلی پرستاران در هر دو بخش عمومی و ویژه مربوط به بعد سرپرست در شغل فعلی می باشد، نوع بخشی که پرستاران درآن کار می کنند با میزان رضایت شغلی آنان و تعارضات کار- خانه آنان ارتباط ندارد، ولی نتایج حاصل از یافته ها نشان دادکه پرستاران از تضاد کار- خانواده بیشتر از تضاد خانواده-کار رنج می برند.

کلمات کلیدی:  تعارض کار-خانواده، رضایت شغلی، پرستار،بخش ویژه، بخش عمومی