طرح 27

بررسی مقایسه ای تأثیر ماساژ و بالا نگه داشتن پاها بر میزان ادم فیزیولوژیک بارداری

نویسندگان: فاطمه رحیمی کیان، مهدیه کیانی، دکتر آزاده شادمهر، محدثه کیانی،  مریم کیانی، زینب نیازی

چکیده

 این پژوهش از نوع مطالعات کارآزمایی بالینی غیر تصادفی شده بود که در آن، 180 زن باردار سالم در سه گروه ماساژ، بالا نگه داشتن پاها و کنترل قرار گرفتند. در هر گروه، محیط دور مچ، پاشنه و مفصل میان انگشتان و استخوان های متاتارس پاها، توسط متر نواری، اندازه گیری شد. سپس در گروه ماساژ،20 دقیقه ماساژ پاها و در گروه بالا نگه داشتن پاها، به مدت 20 دقیقه، پاها بالا نگه داشته شدند. مطالعه در طی 5 روز، انجام شد. در روز پنجم درگروه های مداخله، ابتدا مداخله انجام شده و سپس محیط های مذکور در هر یک از سه گروه، اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS ، نسخه 16، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پیش از انجام  مداخله، گروه ها از نظر متغیرهای مورد مطالعه، همگن بوده اند. پس از انجام مداخله، آزمون آنالیز واریانس، اختلاف آماری معناداری را بین گروه ها از نظر میانگین میزان تغییرات اندازه محیط های مذکور نشان داد که آزمون توکی نشان دهنده تأثیر بیشتر ماساژ در مقایسه با بالا نگه داشتن پاها بر کاهش اندازه محیط های پا بود. نتایج این مطالعه نشان داد ماساژ درمانی در مقایسه با بالا نگه داشتن پاها تأثیر بیشتری در کاهش ادم فیزیولوژیک بارداری دارد.

کلمات کلیدی : ادم فیزیولوژیک بارداری، بالا نگه داشتن پا، طب مکمل، ماساژ پا