طرح 37

اخبار بد شایع در بخشهاي مراقبت ویژه و اورژانس و میزان مشارکت پرستاران در فرایند انتقال خبر بد در بیمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

نویسندگان: زهرا کريم، معصومه ايماني پور، ناصر بحراني

چکیده

زمینه و هدف: انتقال خبر بد يکي از چالش هاي موجود در بخش هاي مراقبت ويژه و اورژانس است. پرستاران به عنوان کساني که وظيفه مراقبت مداوم از بيمار را به عهده دارند نقشي مهمي در فرايند انتقال خبر بد دارند، درحاليکه کمتر به بررسي ابعاد مشارکت آنها در اين زمينه پرداخته شده است. اين مطالعه به منظور بررسي نوع اخبار بد شايع در بخشهاي ويژه و اورژانس و تعيين ميزان مشارکت پرستاران در فرايند انتقال خبر بد انجام شد.

مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي،۱۸۲ نفر از پرستاران بخشهاي ويژه و اورژانس بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکي تهران به روش نمونه گيري طبقه اي و سهميه اي مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه بود که شايعترين اخبار بدي که پرستاران با آن مواجهه داشتند و نوع فعاليت هايي که در زمينه انتقال خبر بد انجام مي دادند را به طريق خودگزارشدهي موردبررسي قرار مي داد.

یافته ها: بر اساس يافته ها، اخبار مربوط به مرگ بيمار بيشترين اخباري هستند که پرستاران در بخشهاي ( CCU 89/5%) (اورژانس %81/8) ( ICU 77/3%)،  با آن مواجهه دارند. مهمترين فعاليتهاي مرتبط با انتقال خبر بد که پرستاران اغلب در آن مشارکت داشتند عبارت بودند از حمايـت عـاطفي از بيمار و خانواده وي (0/95±2/79)، توضيح صحبتهاي پزشک با بيان ساده تر (0/96±2/68)، کمک به بيمار و خانواده براي سازش بـا خبـر بـد (0/89±2/63)، آماده کردن بيمار يا خانواده براي شنيدن خبر بد (1/04±2/6) همچنين مشخص شد 34/1درصد پرستاران، اغلب خبر بد را مستقلاً به بيمـار يـا بسـتگان و ي منتقل مي کنند.

بحث و نتیجه گیري: اين پژوهش نشان داد گستره اخبار بد در بخش هاي ويژه و اورژانس متنوع بوده و پرستاران اغلب در فعاليتهاي مرتبط با فرايند انتقـال خبر بد مشارکت دارند، لذا آموزش آنها درباره چگونگي انتقال خبر بد و تدارک سازوکارهاي حمايتي از ايشان در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد.

کلمات کلیدی: خبر بد، بخش مراقبت ويژه، اورژانس، پرستار