طرح 29

درک بیماران از حمایت روانی خانواده در بیماری سرطان: تحليل محتوا

نویسندگان: ترانه تقوی لاریجانی، ناهید دهقان نیری، مرجان مردانی حموله، نسرین رضایی، فتانه قدیریان

چکیده

زمینه و هدف: حمایت روانی یکی از مهمترین مفاهیم برای بیماران مبتلا به سرطان می باشد و خانواده ها نقش مهمی در حمایت از این بیماران دارند. هدف این مطالعه شناسایی درک بیماران از حمایت روانی خانواده در بیماری سرطان بود.

روش بررسی: مطالعه حاضر با رویکرد کیفی و با بهره گیری از شیوه تحلیل محتوا انجام شد. مشارکت کنندگان شامل 15 بیمار مبتلا به سرطان بودند که به روش نمونه گیری هدفمند وارد مطالعه شدند و مورد مصاحبه های چهره به چهره و نیمه ساختاری قرار گرفتند. بعد از گردآوری داده ها، همهً مصاحبه ها پیاده سازی شدند، مورد بازنگری قرار گرفتند و سپس طبقات استحصال گردید. در ابتدا شباهت های معنایی مورد بازنگری قرار گرفت و زیر طبقات مشخص شدند و سپس در بازنگری مجدد، زیرطبقات مرتبط با هم در یک طبقه قرار گرفتند.

یافته ها: به طور کلی طبقات اصلی در تحلیل محتوای حمایت روانی خانواده در بیماری سرطان شامل رفتار متاثر از احساسات، راهبرد حمایتی و تداوم حمایت روانی بودند. رفتار متاثر از احساسات در بردارنده زیرطبقات رغبت داشتن و تلاش کردن بود، راهبرد حمایتی در بردارنده زیر طبقات پاسخ های روانشناختی و توجهات معنوی و تداوم حمایت روانی نیز دربردارنده زیرطبقات پذیرش بی واسطه و حرمت گذاشتن بودند.

نتیجه گیری: تحلیل محتوای حمایت روانیِ خانواده از مبتلایان به سرطان، شرایط لازم برای حمایت روانی خانواده در این بیماری را مطابق درک بیماران نشان داد. نتایج این مطالعه نشادن داد از دیدگاه مبتلایان به سرطان، رفتار متاثر از احساسات، راهبرد حمايتی و تداوم حمایت روانی نقش مهمی در حمایت روانی خانواده از این مبتلایان دارند.

کلمات کلیدی: سرطان، بیمار، خانواده، حمایت روانی، تحلیل محتوا