طرح 50

بررسی تأثیر کپسول خوراکی رازیانه بر علائم جسمانی ناشی از یائسگی زنان

نویسندگان: پروین گلزاره، روجا رحیمی، فاطمه رحیمی کیان، رضا بخردی، عباس مهران

 چکیده

مقدمه: علائم یائسگی می­تواند اثرات زیانباری بر زندگی زنان گذاشته و کیفیت زندگی آنان را تحت تأثیر قرار دهد. بسیاری از زنان یائسه جهت سازگاری با علائم یائسگی، به درمان­های طب مکمل چون گیاه درمانی و استفاده از فیتواستروژن ­ها روی آورده‌اند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تأثیر رازیانه به عنوان یک فیتواستروژن در درمان علائم جسمانی یائسگی انجام شد.

روش‌کار: این کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1395 بر روی 90 زن یائسه 60-45 ساله در تهران انجام شد. افراد به طور تصادفی به دو گروه رازیانه و دارونما تقسیم شدند. زنان در گروه رازیانه به مدت 8 هفته روزانه 2 کپسول نرم 100 میلی‌گرمی رازیانه و در گروه دارونما 2 کپسول نرم 100 میلی‌گرمی روغن آفتابگردان را دریافت کردند. علائم جسمانی یائسگی به وسیله بخش جسمانی پرسشنامه معیار سنجش یائسگی اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 14) و آزمون­های تی مستقل و تی زوجی انجام شد. میزان p<0/05 معنی‌دار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: قبل از مداخله، دو گروه از نظر علائم جسمانی یائسگی مشابه بودند، اما پس از 8 هفته مداخله، اختلاف آماری معنی ­داری بین دو گروه از نظر این علائم (گرگرفتگی، تعریق، ناراحتی قلبی، مشکلات خواب و ناراحتی عضلانی و مفصلی) مشاهده شد (0/001p<). هم‌چنین بر اساس آزمون آماری تی زوجی، در گروه رازیانه، علائم جسمانی یائسگی بعد از مداخله در مقایسه با قبل از مداخله از نظر آماری کاهش معنی­داری یافت (0/001p<)، اما در گروه دارونما علائم بعد از مداخله با قبل از مداخله اختلاف آماری معنی‌داری نداشت (0/05<p).

نتیجه‌گیری: رازیانه بدون هیچ عارضه جدی در کاهش علائم جسمانی یائسگی مؤثر است. تحقیقات بیشتر برای قطعی شدن نتایج حاصل از این مطالعه مورد نیاز است.

کلمات کلیدی: رازیانه، علائم جسمانی، یائسگی