طرح 47

بررسی ارتباط تنش اخلاقی با خودکارآمدي در پرستاران شاغل در بخشهاي ویژه و اورژانس مراکزآموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز سال 1393

 نویسندگان: عباس نبوره، حامد تابش، تهمینه صالحی، معصومه ایمانی پور

چکیده

زمینه و هدف: تنش اخلاقی یکی از مشکلات عمده پرستاران است که ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد. از پیامدهاي تنش اخلاقی میتوان به کاهش اعتماد به نفس، فرسودگی شغلی، نارضایتی شغلی و افسردگی اشاره کرد. از آنجا که پرستاران شاغل در بخش مراقبت هاي ویژه و اورژانس به سبب ماهیت کاري خود بیشتر با موارد تنش اخلاقی مواجهه دارند، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط تنش اخلاقی با خودکارآمدي در پرستاران شاغل در بخشهاي ویژه و اورژانس انجام شد.

مواد و روش ها: این مطالعه یک پژوهش مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی است که در سال 1393 بر روي 185 نفر از پرستاران شاغل در بخشهاي ویژه و اورژانس بیمارستان هاي آموزشی اهواز که به روش سرشماري انتخاب شدند، انجام شدابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه تنش اخلاقی کورلی و پرسشنامه خودکارآمدي شغلی ریگز بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد شدت و فراوانی تنش اخلاقی و سطح خودکارآمدي پرستاران بخش هاي ویژه و اورژانس در سطح متوسط قرار دارد. بین شدت تنش اخلاقی (r-0/14 ، p=0/04) و فراوانی تنش اخلاقی (r-0/19 ، p=0/01) با خودکارآمدي ادراك شده در پرستاران رابطه معناداري مشاهده شد.

نتیجه گیري: با توجه به اینکه بین تنش اخلاقی با خودکارآمدي درك شده پرستاران رابطه معنی دار معکوس وجود دارد، به نظر میرسد بتوان با ارائه راهکارهایی در جهت کنترل تنش اخلاقی پرستاران، احساس خودکارآمدي و به تبع آن توانمندي هاي شغلی ایشان را ارتقاء داد.

کلمات کلیدي: تنش اخلاقی، خودکارآمدي، پرستار