چکیده طرح 100 - 76

76. ارتباط چاقی با کیفیت اسپرم آنالیز در مردان مراجعه کننده به کلینیک نازایی

77. تبیین تجارب پرستاران در رابطه با مدیریت درد بیماران مراجعه کننده به بخش های اورژانس

78. بررسی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش عملکرد مبتنی بر شواهد در پرستاران شاغل در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس مدل اشاعه نوآوری راجرز: رویکرد تحلیل مسیر

79. بررسی و تبیین باورهای بیماران قلبی در رابطه با بیماری و درمان : مطالعه ترکیبی

80. تجارب کارکنان حرفه ای مراقبت بهداشتی در طول هشت سال دفاع مقدس: یک مطالعه تحلیل محتوا

81. عوامل موثر برگرایش به مصرف قلیان از دیدگاه نوجوانان: تحلیل محتوای کیفی

82. ارتباط بین نگرش دینی وبخشندگی برمیزان  امیدواری در بیماران سرطان خون

83. بررسی مقایسه ای تاثیر ژل آلوئه ورا و پماد نیتروفورازون2% بر درد و  بهبودی زخم  سوختگی درجه 2 سطحی

84. تبیین مفهوم عمل اخلاقی  در پرستاری : تحلیل مفهوم به روش هیبرید

85. بررسی تأثیر سه گیاه گل گاوزبان ایرانی، انیسون و شیرین بیان بر شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر مبتلا دانشگاه های شهر تهران

86. Vision-related quality of life in corneal transplant recipients

87. Studying the effect of planned presence of family member in coronary care units on their anxiety and perception about nurses’ caring behavior

88. بررسی تأثیر پایش از طریق تلفن (تله مانیتورینگ) بر رفتارهای خود مراقبتی پس از ترخیص و بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

89. بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر انجام غربالگری سرطان پروستات در مردان میانسال

90. تاثیر آموزش کارگاهی کشوری خدمات بهداشت باروری در سوانح بر شایستگی حرفه ای ماماهای جمعیت هلال احمر

91. تبيين آموزش بالينی پرستاری بهداشت جامعه: ارائه الگوی کاربردی

92. Development and psychometric properties of a female specific questionnaire to measure quality of sexual life (QSL-F)

93. The effects of environmental factors including sound, light, and color in waiting rooms on the physiological indices of anxiety among patients undergoing coronary angiography: A randomized controlled trial

94. طراحي و روانسنجي ابزار سنجش سواد سلامت جنسي ايرانيان

95. بررسي مقايسه اي مقياس اغماي گلاسگو و معيار جامع بي پاسخي در پيش بيني پيامد هاي حين ترخيص بيماران ترومايي بستري در بخش مراقبت ويژه

96. The effects of ice pack application on pain intensity in the active phase of labor and on birth satisfaction among primiparous women

97. بررسی عوامل تاثیرگذار بر طول مدت بستری بيماران بخش­های اورژانس بيمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران

98. طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه مراقبتی جامع جهت بیماران در انتظار پیوند کبد: یک مطالعه­ اقدام­ پژوهی

99. تاثیر مراقبت تسکینی ناماسته بر کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به آلزایمر

100. بررسی میزان رعایت حقوق بیماران و متغیرهای تاثیرگذار بر آن توسط پزشکان و تکنسین­های اتاق عمل