طرح 90

تاثیر آموزش کارگاهی کشوری خدمات بهداشت باروری در سوانح بر شایستگی حرفه ای ماماهای جمعیت هلال احمر

نویسندگان: زیبا تقی زاده، هاله ادیبی لاریجانی ، انوشیروان کاظم نژاد، افشین علیخانی

چکیده

مقدمه: اهمیت خدمات بهداشت باروری در سوانح تا بدان جاست که ارائه آن بدون انجام هرگونه ارزیابی در روزهای اول حادثه ضروری می باشد. با ارائه این خدمات از افزایش میزان مرگ ومیر، صدمات و شیوع بیماری هادر شرایط بحران پیشگیری می شود. بر همین اساس این مطالعه کشوری با هدف بررسی تاثیر این آموزش ها بر شایستگی حرفه ای ماماهای تیم مراقبت های بهداشتی پایه جمعیت هلال احمرطراحی شد.

روش:این مطالعه، نیمه تجربی شاهددار، در قالب دو کارگاه 3 روزه در استان های گلستان ویزد با حضور 63 نفر از 21 استان کشور برگزار گردید. گروه مداخله شامل ماماهای تیم های مراقبت های بهداشتی پایه جمعیت هلال احمر از 21 استان وگروه کنترل از ماماهای شاغل در بیمارستان های همان استان ها بوده اند. که بعد از تکمیل فرم رضایت آگاهانه وارد مطالعه شده و ابزارسنجش شایستگی حرفه ای ماماها، را تکمیل نمودند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارSPSSنسخه 22 تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که برگزاری کارگاه آموزشی بر اهمیت درک شده، دانش و مهارت ماماها در زمینه پیش گیری از افزایش مرگ و میر مادران با میانگین و انحراف معیاربه ترتیب 11/12 ± 82/81 (P=0/002)، 3/71± 87/5 ( ( 0/001) 21/69± 10/72 ،(P 0/001موثر بوده و نشانگر ارتقاء سطح این بخش از شایستگی حرفه ای ماماها است.مقایسه اهمیت درک شده ، دانش ومهارت ماماها در پیشگیری از افزایش میزان مرگ و میر نوزادان در بلایای طبیعی با میانگین و انحراف معیار به ترتیب 6/16 ± 46/11 (P=0/002) 3/76 ± 78/26 ( 0/001) و  3/76 ± 78/26 (= 0/001) نیز نشانگر تاثیر آموزش بر ماماها بود. اهمیت درک شده ، دانش و مهارت ماماها در بخش پیشگیری از افزایش میزان خشونت های جنسی با میانگین و انحراف معیار به ترتیب 4/25± 32/20 (= 0/001) 2/38± 54/19( 0/00132/27 ± 4/73 ( 0/001) و نیز عفونت های منتقله جنسی و HIVنتایج با میانگین و انحراف معیار به ترتیب 2/87± 23/43 (= 0/001) 1/02± 51/14( 0/00140/20 ± 3/14( 0/001) تفاوت معنی داری را بین دو گروه نشان داد. سن و سایر خصوصیات  دموگرافیک تاثیری بر ارتقاء سطح شایستگی حرفه ای ماماها  نداشت.

بحث ونتیجه گیری :با توجه به نتایج برگزاری کارگاه های آموزشی بهداشت باروری در ارتقاء سطح اهمیت درک شده، دانش ومهارت ماماهای عضوتیم های مراقبت پایه بهداشتی(BHCU)  جمعیت هلال احمر موثر واقع شده است. بنابراین برگزاری دوره های آموزشی منسجم در سطح استان ها وهمین طور به صورت واحد دانشگاهی توصیه می گردد.

کلمات کلیدی : بهداشت باروری، سوانح، آموزش، شایستگی حرفه ای و ماما