طرح 84

تبیین مفهوم عمل اخلاقی  در پرستاری : تحلیل مفهوم به روش هیبرید

نویسندگان: هادی رنجبر، سودابه جولایی، افسانه صدوقی اصل، رضا نگارنده

چکیده

مقدمه: پرستاری یکی از پرچالش‌ترین حرفه‌ها در دنیای امروز بر اساس موضوعات اخلاقی است که به طور روزمره پرستاران با آن موجه می‌شوند. با وجود پژوهش‌های گسترده در زمینه اخلاق و عمل اخلاقی این مفهوم، بخصوص در پژوهش‌ها، تعریف روشن و کاربردی نداشت و به خوبی تبیین نشده بود. هدف پژوهش حاضر تبیین مفهوم عمل اخلاقی در پرستاری با استفاده از رویکرد هیبرید بود.

مواد و روش‌ها:  پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی تبیین مفهوم با رویکرد هیبرید بود. پژوهش دارای سه مرحله نظری، عرصه و تحلیل بود. در مرحله نظری ابتدا متون مرتبط با عمل اخلاقی شناسایی و بررسی شدند تا تعریفی نظری و عملیاتی برای عمل اخلاقی ارائه شود. در مرحله عرصه شش مصاحبه نیمه ساختاریافته با سه پرستار و سه مدرس پرستاری که سابقه تدریس واحد اخلاق را داشتند انجام شد. داده‌های مصاحبه‌ها به وسیله روش تحلیل محتوی آنالیز شد و طبقات و تم‌ها به عنوان خصوصیات عمل اخلاقی استخراج شدند. در مرحله ترکیب نتایج بررسی متون در مرحله نظری و تحلیل محتوای کیفی از مرحله عرصه با هم ترکیب شد.

یافته‌ها:‌ عمل اخلاقی در پرستاری دارای 5 ویژگی اصلی است. این ویژگی‌ها شامل داشتن اختیار و استقلال، پرستار به عنوان مسئول مستقیم عمل، مبتنی بودن بر دانش و استدلال اخلاقی پرستار، انطباق بر کدها و اصول اخلاقی همچننی توجه به شرایطی که عمل در آن انجام شده‌است هستند.

نتیجه‌گیری:  تعریف عملیاتی ارائه شده در پژوهش حاضر با توجه به متون بررسی شده و مبتین بر محیط کار پرستاری تدوین شده است و قابل کاربرد در پژوهش‌های آتی پرستاری است.

کلمات کلیدی: عمل اخلاقی، پرستاری، تحلیل مفهوم، الگوی هیبرید