طرح 80

تجارب کارکنان حرفه ای مراقبت بهداشتی در طول هشت سال دفاع مقدس: یک مطالعه تحلیل محتوا

نویسندگان: ناهید دهقان نیری، زهرا فارسی

چکیده

زمینه: کارکنان مراقبت بهداشتی خصوصاً پزشکان و پرستارانی که از جنگ بازگشته اند دارای بینشی ارزشمند و دانش سرمایه ای نهفته ای برای نسل کنونی و آینده هستند. هدف از این پژوهش تبیین تجارب کارکنان حرفه ای مراقبت بهداشتی در طول هشت سال دفاع مقدس می باشد.

روش پژوهش: این مطالعه ی کیفی به روش تحلیل محتوا در سال های 94-1393 انجام شد. پژوهشگر هم زمان داده‌ها را جمع‌آوری، کد‌گذاری و تحلیل نمود. در بررسی انجام شده توسط پژوهشگر، 119 روایت مکتوب از بیش از 100 نفر از کارکنان مراقبت بهداشتی در طول هشت سال دفاع مقدس جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از اصول تحلیل داده های کیفی استفاده شد.

یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل 952 صفحه از خاطرات ثبت شده کارکنان مراقبت بهداشتی در متون مرتبط منجر به ظهور 3 تم اصلی شد. تم های اصلی مستخرج از داده ها عبارت از حرفه ای شدن، تجربه مرگ و رنج و تسهیل کننده های تطابق بودند.

نتیجه گیری: تبدیل تجربیات و دانش پنهان کارکنان مراقبت بهداشتی در هشت سال دفاع مقدس به دانش آشکار می تواند در شناسایی و تحلیل مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب در سناریوهای مشابه و تولید دانش در زمینه آموزش مراقبین بهداشتی جهت مواجه با شرایط نامتعارف و بحرانی اثربخش باشد.

کلمات کلیدی : بحران، جنگ، پرستار، پزشک، امدادگر، نظامی، دفاع مقدس، تحقیق کیفی، تحلیل محتوا.