طرح 88

بررسی تأثیر پایش از طریق تلفن (تله مانیتورینگ) بر رفتارهای خودمراقبتی پس از ترخیص و بستری مجدد بیماران مبتلابه نارسایی قلبی

نویسندگان: مریم کیارسی، میترا ذوالفقاری، رضا نگارنده

چکیده

زمینه و هدف: مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که وضعیت خود مراقبتی در بیماران مبتلابه نارسایی قلبی مطلوب نیست و خودمراقبتی ضعیف در این بیماران نقش مستقیمی با بدتر شدن حال عمومی بیمار و بستری شدن مجدد در بیمارستان دارد. این مطالعه باهدف تعیین تأثیر پایش از طریق تلفن (تله مانیتورینگ) بر رفتارهای خودمراقبتی پس از ترخیص و بستری مجدد بیماران نارسایی قلبی انجام ‌شد.

روش بررسی: این مطالعه کار آزمایی بالینی تصادفی با ۸۰  نمونه از بیماران نارسایی قلبی بستری در بیمارستان بزرگ دزفول در سال ۱۳۹۵ انجام گرفت. قبل از مداخله پرسشنامه  اطلاعات جمعیت شناسی و بیماری و رفتارهای خودمراقبتی Jaarsma برای نمونه ها تکمیل شد. سپس مداخله که شامل ارزيابي وضعيت خودمراقبتي بيمار، ارائه توصیه‌ها و آموزش‌های ﻻزم براي انجام رفتارهاي خودمراقبتي، پيگيري و ارزيابي مجدد بود برای مدت ۱۲هفته اجرا گردید؛ ۴ هفته پس از مداخله مجدد رفتارهای خودمراقبتی و تعداد دفعات بستری مجدد طی ۳ ماه پیگیری اندازه گیری شد و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون‌های آماری در نرم افزار SPSS انجام شد.

یافته‌ها: قبل از مداخله، میانگین نمرات رفتارهای خودمراقبتی در دو گروه، تفاوت معناداری را نشان نداد (0/062=p) درحالی‌که پس از مداخله این تفاوت معنادار بود (0/001>p). میزان  بستری مجدد بیماران در گروه آزمون (17/5٪) به‌طور قابل‌توجهی کمتر از گروه کنترل (۳۵٪) بود بااین‌حال آزمون دقیق فیشر (0/066p=) تفاوت معناداری را نشان نداد.

نتیجه‌گیری: پایش از طریق تلفن (تله مانیتورینگ) رفتارهای خودمراقبتی را در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی ارتقاء داده ولی برکاهش میزان بستری مجدد موثر نبود.

کلمات کلیدی: تله مانیتورینگ؛ آموزش از راه دور؛ رفتارهای خودمراقبتی؛ بستری مجدد؛ نارسایی قلبی