کتب

کتب

 

1-    سروش نژاد زهرا،   رحيمي‌کيان فاطمه   (ناظر و ويراستار). خونريزي‌هاي غير- طبيعي در زنان. 1390. تهران: انتشارات انديشه اساتيد.

2-    بهرام‌نژاد فاطمه، خواجه محبوبه، ذوالفقاري ميترا   (مديريت تدوين و نظارت آموزشي).   درسنامه برونر و سودارث 2010، پرستاري داخلي- جراحي4. 1390. تهران:نشر بشري.

3-    بهرام‌نژاد فاطمه، ابراهيميان عباسعلي،   ذوالفقاري ميترا   (مديريت تدوين و نظارت آموزشي).   درسنامه برونر و سودارث 2010، پرستاري داخلي- جراحي2. 1390. تهران:   نشر بشري.

4-    شيرمحمدي مريم، تقي‌زاده زيبا.   درسنامه جامع بيماري هاي زنان. 1392. تهران: انتشارات انديشه رفيع

5-   علی کمالی مریم، رحیمی کیان فاطمه. خشونت خانگی در زنان باردار و غیرباردار شهری و روستایی. 1395. تهران: انتشارات اندیشه کامیاب ایرانیان.