چشم انداز، رسالت و اهداف

چشم انداز

ارائه مراقبتهاي پرستاري و مامايي با کيفيت براي جمعيت کشور عزيزمان ايران اسلامي مستلزم انجام تحقيقات معتبر براي مراقبتهاي متداول و جديد است.  مرکز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و مامايي تلاش دارد با گرد آوردن محققين برجسته پرستاري و مامايي، تعیین و تدوين الويتهاي پژوهشي و ارائه حمايتهاي مالي براي پروژه هاي داراي الويت در اين عرصه به جایگاه ممتاز در منطق غرب آسیا دست یابد.

رسالت مرکز

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی با هدف توسعه، ترویج و کاربرد تحقیقات در ارائه مراقبت های پرستاری و مامایی تشکیل شده است. بدین منظور این مرکز با جلب مشارکت دانشجویان، دانش آموختگان، پژوهشگران و اعضای هیئت علمی رشته های پرستاری و مامایی و حمایت از انجام پژوهش های آنان و ظرفیت سازی، تلاش دارد گام های بلندی را در جهت ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری و مامایی بردارد.

اهداف

توسعه، ترويج و کاربرد تحقيقات در مراقبتهاي پرستاري و مامايي به منظور ارتقاي کيفيت مراقبتهاي پرستاري و مامايي به آحاد جامعه

توسعه دانش و گسترش تحقيقات پايه و کاربردي

سياست گذاري فعاليتهاي پژوهشي رشته پرستاري و مامايي

سازماندهي دانش از کارهاي تحقيقاتي مربوطه

طراحي و توسعه نظريه ها و الگوهاي مراقبتي بومي

تدارک شواهد علمي براي حرفه هاي پرستاري و مامايي و حرف مرتبط

 ارائه الگوهاي فرهنگي مراقبتهاي پرستاري و مامايي

جذب گرانت ها و منابع مالي و تخصيص آن به تحقيقات داراي الويت

زمينه سازي براي انجام تحقيقات مشترک بين دانشگاهي ( ملي و بين المللي ) و تبادل محققين

ارتباط با مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي معتبر

آموزش کادر پرستاري و مامايي و حرف بهداشتي براي کسب توانايي انجام پژوهش، نقد و کاربرد يافته هاي آن

ارائه خدمات مشاوره اي

طراحي و برگزاري کارگاهها و دوره هاي آموزشي به منظور توانمندسازي پژوهشگران حوزه نظام سلامت