وابستگی سازمانی دوگانه

دستورالعمل وابستگي سازماني دوگانه (Dual affiliation)

در دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

به منظور تقويت كمـي و كيفـي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در دانشكده ها، مراكز تحقيقاتـي و پژوهشـكده هاي تابـعه دانشگاه و حركت در جهت رفع نيازهاي جامعه پزشكي دركنار توسعه علوم پزشكي، ضروري است به گونه اي برنامه ريزي شود كه ضمن حداكثر استفاده از پتانسـيل هاي دانشگـاه، ارتباط كاري ميان بخش هـاي آموزشـي، پژوهشـي و درمانـي برقرار گردد. براي نيل به اين مهم دستورالعمل وابستگي سازماني دو گانه در دانشگاه علوم پزشكي تهران به شرح ذيل در شوراي دانشگاه تصويب گرديد.

1. اهـداف
1.1.افزايش همكاري هاي بين بخشي در دانشگاه خصوصا افزايش ارتباط بخش هاي آموزشي، پژوهشي و ارائه خدمات

2.1.تقويت ارتباط بين علوم پايه و علوم باليني از طريق توسعه آموزش ها و پژوهش هاي مشترك و ارائه خدمات

3.1. توسعه همكاري هاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي چند رشته اي

4.1. افزايش و تقويت توان و ظرفيت هاي آموزشي و پژوهشي دانشكده ها، مراكز تحقيقاتي و پژوهشكده هاي دانشگاه

5.1. استفاده هر چه بهتر از امكانات و ظرفيت هاي دانشكده ها، مراكز تحقيقاتي و پژوهشكده هاي دانشگاه

2. تعـاريـف

وابستگي سازماني دوگانه مي تواند به يكي از شكل هاي زير محقق شود:

2.1. حضـور پاره وقت عضو هيات علمي علوم پايه در بخش هاي باليني يا ساير گروه هـاي پايه از همان دانشـكده يا دانشكـده هاي ديگر

2.2. حضور پاره وقت عضو هيات علمي علوم باليني در گروه هاي پايه يا باليني همان دانشكده يا دانشكده هاي ديگر

2.3. حضور پاره وقت عضو هيات علمي آموزشي در يكي از مراكز تحقيقاتي و پژوهشكده هاي دانشگاه

2.4. حضور پاره وقت عضو هيات علمي پژوهشي در يكي از گروه هاي آموزشي يا يك مركز تحقيقاتي ديگر دانشگاه

تبصره 1: بسته به نظر مسئـولين مبدا و مقصد ميزان همكاري در هفته مي تواندمتفاوت باشد، اما حضـور پاره وقت هيات علمي در مركز مقصد نمي تواند بيش از 40درصد باشد. نحوه همكاري در موارد خاص مي تواند بصورت مجازي باشد.

3. فرآينـد

براي تحقق اين امر لازم است مراحل ذيل طي گردد:

3.1. لازم است فرديا واحد متقاضي موافقت مسئولين مبدا و مقصد را كسب نمايد.

3.1.1. در خصوص مراكز آموزشي، درخواست بايد به تاييد رئيس دانشكده برسد.

3.1.2. در خصوص مراكز تحقيقاتي، درخواست بايد به تاييد رئيس مركز برسد.

3.2. پس از اخذ تاييديه مبدا و مقصد مورد نظر، درخواست مذكور در كميته اي متشـكل از معـاونين آموزشي و پژوهشي دانشـگاه، مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس به تأئيد نهايي رياست دانشگاه ميرسد.

3.3. حكم ماموريـت توسـط رياست دانشگاه براي فرد متقاضي براي مدت حداكثر 2 سال صادر مي گردد. تمديد مأموريت پس از پايان اين مدت منوط به طي مراحل فوق خواهد بود.

4. تعهـدات مقصـد

عضو هيأت علمي در گروه يا مركز مقصد همانند ساير اعضاء هيأت علمي آن گروه و مركز متناسب با زمان حضور داراي مسئوليت هاي آموزشي، پژوهشي و خدماتي بوده و از مزايـاي مربوطه نيز برخوردار است. بنابراين:

4.1. عضو هيات علمي مامور مي تواند در فعاليت هاي آموزشي گروه يا مركز مقصد شامل ارائه درس و راهنمايي پايان نامه به صورت مستقل يا مشترك با نظر گروه يا مركز مربوطه و مطابق با ضوابط آموزشي و اداري-مالي مربوطه مشاركت نمايد.

4.2. عضو هيات علمي مامور مي تواند درخواست پروژه هاي پژوهشي خود را به مقصد و مبدا ارائه نمايد. پروژه هايي كه به مركز مقصد ارائه مي شوند فرآيندي مشابه ساير پروژه هاي مقصد را طي خواهند نمود.

4.3. با تاييد مقصد فرد مامور مي تواند در شوراهـاي مقصد (با يا بدون حق راي) شركت نمايد.

4.4. برخورداري فرد مامور از امكانات مقصد (شامل آزمايشگاه ها ، امكانات كامپيوتري ، كتابخانه ،...) مشابه اعضاي هيات علمي مقصد خواهد بود.

5. تعهـدات متقاضـي (مامـور)

5.1. متقاضي موظف است با تشخيص شوراي گروه يا مركز در فعاليت هـاي آموزشـي، پـژوهشـي و خدماتي مقصد مشاركت داشته باشد.

5.2. متقاضي موظف است در كليه دست آوردهاي (اعم از انتشارات، اختراعات، دستورالعمل ها و ...) حاصل از فعاليت در مركز مقصد، آدرس مبدا و مقصد را در وابستگي علمي خود ذكر نمايد.

شرایط وابستگی سازمانی دو گانه به مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

هم چنین به اطلاع می رساند برابر با مصوبه شوراي پژوهشی مركز تحقيقات مراقبت های پرستاری و مامایی، پذیرش وابستگی دوگانه اساتید محترم از سوی این مرکز منوط به دارا بودن شرایط ذیل مي باشد:

1. عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

2. چاپ حداقل دو مقاله نمايه شده در نمايه نامه های بين المللي ISI/Pubmed/Scopus طی 2 سال اخیر با جایگاه نويسنده اول يا مسئول

3. ثبت حداقل یک طرح تحقیقاتی در مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

لذا خواهشمند است اساتید و همکاران گرامی که خواهان وابستگی دوگانه به مرکز می باشند، مستندات خود را در این خصوص به آدرس ایمیل مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی (nmcrc@tums.ac.ir) ارسال نمایند.