معرفی

دوره ی پسا دکتری (Post Doctorate)

این دوره برای ارتقای توانایی های آکادمیک دارندگان مدارک دکترای تخصصی (Ph.D) و یا دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی بالینی، در یک زمینه خاص مرتبط با فعالیت های مراکز تحقیقاتی دانشگاه و با در نظر گرفتن مفاد "دستورالعمل برگزاری دوره پسا دکترای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی" برگزار می شود.

شرایط پذیرش پژوهشگر در  این دوره :

الف: داشتن مدرک دکترای تخصصی (Ph.D)، دانشنامه تخصصی بالینی و یا فوق تخصص بالینی در رشته های مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ب: نداشتن منع تحصیل از نظر نظام وظیفه یا داشتن امر به منظور گذراندن خدمت نظام وظیفه در مراکز تحقیقاتی

ج: انتشار یک مقاله در مجلات معتبر داخلی یا خارجی نمایه شده در پایگاه هایPubmed  یا ISI بعنوان نویسنده اول یا مسئول و یا ثبت حداقل یک اختراع در زمینه ای که متقاضی می خواهد دوره پسا دکترا را طی نماید.

د: کسب پذیرش از یک نفر از اعضای هیات علمی مرکز مورد تقاضا به عنوان استاد راهنما با تایید شورای پژوهشی مرکز تحقیقاتی که دارای حداقل یک طرح تحقیقاتی مصوب در رابطه با زمینه مورد تقاضای دوره پسا دکترا در شورای پژوهشی دانشگاه یا شورای پژوهشی یکی از مراکز دارای ردیف مستقل مالی باشد.

ه: برخورداری از صلاحیت عمومی و عدم منع قانونی

  • کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه در صورت دارا بودن شرایط ذکر شده برای پذیرش، با دریافت ماموریت آموزشی بدون دریافت کمک هزینه دوره می توانند در این دوره شرکت کنند.

شرایط و نحوه اعطای گواهی پایان دوره:

حداقل طول دوره یک سال و حداکثر 2 سال می باشد. طول مدت دوره می تواند حداکثر یک بار تمدید گردد. این دوره منجر به اخذ مدرک تحصیلی نمی گردد و در پایان دوره، گواهی گذراندن دوره با اعلام استاد راهنما و تایید شورای پژوهشی مرکز تحقیقاتی، به امضای استاد راهنما و معاون پژوهشی دانشگاه صادر می گردد. همچنین در این دوره حقوق مادی و معنوی برای پژوهشگر در نظر گرفته شده است.

شرایط استاد راهنما:

  1.      داشتن مرتبه استادی و یا دانشیاری
  2.      وابستگی تمام وقت یا پاره وقت به مرکز تحقیقات مربوطه با حکم رئیس دانشگاه
  3.     داشتن پروپوزال مصوب در راستای یک برنامه پژوهشی میان مدت یا دراز مدت دارای اهداف مشخص در یک حیطه معین و خاص که مجموعه پژوهش های لازم برای دستیابی به اهداف ذکر شده، در آن روشن و تعریف شده باشد.
  4.     داشتن تألیفات علمی معتبر، شامل حداقل 2 مقاله در مجلات نمایه شده درISI  یا Pubmed در حیطه مرتبط با برنامه پژوهشی ذکر شده در 3 سال گذشته به عنوان نویسنده اول یا مسئول.

 

 

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی مراجعه کنند.