معرفی

دوره پسا دکتری (Post Doctorate) 

این دوره برای ارتقای توانایی های آکادمیک دارندگان مدارک دکتری تخصصی در یک زمینه خاص مرتبط با فعالیت های مراکز تحقیقاتی دانشگاه و با در نظر گرفتن مفاد دستور العمل برگزاری دوره پسادکتری وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شودآئین نامه دوره پسا دکتری (Post Doctorate)، در 8 ماده و 10 تبصره در تاریخ 1394/7/5 به تصویب هیات رئیسه دانشگاه رسید و قابل اجراست.

حداقل طول این دوره یکسال و حداکثر 2 سال می باشد. شرایط پژوهشگر، استاد راهنما و نحوه اعطای گواهی در آیین نامه مربوطه توضیح داده شده است. 

 

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی مراجعه کنند.