طرح 3

روان سنجي نسخه فارسي ابزار صلاحیت پرستاران بالینی

نویسندگان: رضا نگارنده، لیلا جانانی، ناهید دهقان نیری، الهام قاسمی*

چکیده

زمینه و هدف: با افزایش پیچیدگی های خدمات مراقبتی توجه به صلاحیت پرستاران جهت شناسایی حیطه های نیازمند رشد حرفه ای و نیازهای آموزشی آنها به طور روز افزونی در حال افزایش است. بررسی صلاحیت پرستاران با استفاده از ابزارهای سنجش معتبر حائز اهمیت بسیار می باشد. لذا این مطالعه با هدف روان سنجی "ابزار صلاحیت پرستاران بالینی" انجام شد.

مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک پژوهش متدولوژیک و اعتبارسنجی بود. ابتدا نسخه اصلی ابزار صلاحیت پرستاران بالینی با استفاده از روش Backward-Forward از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه گرديد. اعتبار محتوایی ابزار با استفاده از شاخص اعتبار محتوای والتس و باسل بررسی گردید. برای بررسی روایی سازه و پایایی ابزار تعداد 300 پرستار شاغل در دو بیمارستان عمومی شهر تهران که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. داده های بدست آمده جهت بررسی روایی سازه به روش تحلیل تاییدی و نیز پایایی ابزار در نرم افزار SPSS تحلیل گردید.

یافته ها: شاخص اعتبار محتوا برای کل ابزار  94/0 و برای هریک از آیتم ها بیشتر از 83/0 بدست آمد. طبق نتایج تحلیل عاملی، مقادیر بار عاملی گویه ها بین 0.38 تا 0.67 قرار داشته و همگی معنی دار بودند و همان هفت عاملی که در ابزار اصلی معرفی شده بود با مقادیر قابل قبول بدست آمد. پايايي درون رده‌اي كل ابزار 0.94 بدست آمد. همچنین پایایی ابزار  به روش همساني دروني (آلفاي كرونباخ) برای كل ابزار 0.97 و براي ابعاد ابزار بين 0.68 تا 0.87 بدست آمد.

نتیجه گیری:  طبق یافته های مطالعه می توان ادعا نمود که نسخه فارسی ابزار بررسی صلاحیت بالینی پرستاران ابزاری پایا، تکرار پذیر و با ثبات کافی است و می توان به آن اعتماد نمود.

کلید واژه ها: روان سنجی، تحلیل عاملی، صلاحیت بالینی، پرستار