طرح 23

تبیین تجربیات پرستاران در رابطه با مراقبت پرستاری فراموش شده (Missed nursing care)

نویسندگان: ناهید دهقان نیری، فاطمه غفاری، محبوبه شالی

چکیده

مقدمه: مراقبت های پرستاری جامع و متناسب با نیاز های بیماراز اهداف اصلی پرستاری است. اما بروز مراقبت پرستاری فراموش شده تهدیدی جدی در دستیابی به مراقبت پرستاری جامع و ایمن است که جان بیماران را تهدید می کند. از این رو این مطالعه به صورت عمیق و کیفی در صدد کشف  نجربیات پرستاران در زمینه مراقبت های فراموش شده و عوامل موثر بر آن است.

هدف: تبیین تجربیات پرستاران از  مراقبت های پرستاری فراموش شده

روش: در این مطالعه کیفی شرکت کنندگان شامل پرستاران شاغل در بیمارستان های اموزشی (referral teaching hospital) میباشد. داده ها از طریق مصاحبه های رودررو و تلفنی و به وسیله سوالات نیمه ساختار یافته و مصاحبه گروه های متمرکز جمع اوری شد.داده ها با استفاده رویکرد انالیز محتوی تحلیل شد.

یافته ها: نتایج انالیز داده ها در سه تم شامل شرایط زمینه ای، اجبار و محرومیت بدست آمد.

نتیجه گیری : نتایج نشان داد که عوامل سازمانی و فردی، زمینه را برای بروز اجباری میس مراقبت های پرستاری فراهم می سازند. ارتقاءکیفیت مراقبت ها و پیشگیری از بروز میس و افزایش ایمنی بیمار در گرو  تامین نیرو، تجهیزات و احساس مسئولیت در قبال نیازهای مراقبتی مددجویان است.

کلمات کلیدی: missed nursing care, nursing care, patient safety, qualitative study