طرح 21

بررسی ارتباط بین شایستگی بالینی پرستاران و نیازهای انگیزشی آنان بر اساس تئوری مک کللند

نویسندگان: ناهید دهقان نیری، حسین جعفرپور

چکیده

زمینه و هدف: شایستگی بالینی پرستاران از مهمترین مباحث حرفه پرستاری است که علاوه بر عوامل انگیزشی خارجی تحت تاثیر عوامل انگیزشی درونی نیز قرار دارد. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین شایستگی بالینی و عوامل انگیزشی  برگرفته از تئوری مک کللند شامل: نیاز به وابستگی، نیاز به کسب موفقیت و نیاز به قدرت در کارشناسان پرستاری، طراحی و به انجام رسیده است.

روش ها: این پژوهش توصیفی- همبستگی بر روی 200 پرستار شاغل در سه بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی بابل به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه نیازهای انگیزشی و پرسشنامه شایستگی بالینی بود. از 200 پرسشنامه توزیع شده، 175پرسشنامه جمع آوری گردید که از میان آنها 171 پرسشنامه (میزان پاسخ دهی 87/5 درصد) بطور کامل پاسخ داده شد که این تعداد بیش از تعداد در نظر گرفته شده بر اساس محاسبات تعیین حجم نمونه ( 165 واحد پژوهشی) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 و آمار توصیفی و آزمونهای پیرسون، آنوا،  تی مستقل و شفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: بر اساس نتایج بدست آمده بین شایستگی بالینی پرستاران و ویژگی‌های شخصیتی برخاسته از نیاز به وابستگی (r=0.377,P=0.000)، نیاز به کسب موفقیت ( r=0.291,P=0.000 ) و نیاز به قدرت (r=0.200,P=0.009 ) ارتباط معنا‌دار وجود داشت. همچنین طبق خودارزیابی پرستاران، احساس نیاز به کسب موفقیت با بالاترین میانگین (45.27±6.39) حائز رتبه اول، نیاز به وابستگی با میانگین (44.36±5.83) حائز رتبه دوم و نیاز به قدرت با میانگین ( 39.24±7.19 ) حائز رتبه سوم شد. هم‌چنین،  نتایج از تفاوت معنی دار شایستگی بالینی پرستاران بیمارستان (ج) با میانگین (115±14.97 ) در مقایسه با پرستاران بیمارستان (الف) با میانگین ( 122.55±11.65) و بیمارستان (ب) با میانگین ( 121.67±9.57) حکایت داشت.

نتیجه گیری: بین نیازهای انگیزشی و شایستگی بالینی ارتباط معنادار وجود دارد بطوریکه قوی‌ترین ارتباط، بین نیاز به وابستگی و شایستگی بالینی و ضعیف‌ترین ارتباط، بین نیاز به قدرت و شایستگی بالینی برقرار بود لذا ضروری است که مدیران و دست اندرکاران مدیریت پرستاری به شناخت نیاز های انگیزشی پرستاران توجه بیشتری مبذول داشته و با ارائه بازخورد مناسب تلاش پرستاران را در مسیر صحیح هدایت نمایند.

کلمات کلیدی: نیاز ها، انگیزش، شایستگی بالینی، پرستار