طرح 2

بررسي وضعیت سلامت رواني و عوامل مرتبط با آن در مراقبين عضو خانواده بيماران مبتلا به نارسايي قلبي

نویسندگان: الهام قاسمی، رضا نگارنده، لیلا جانانی، نیلوفر سمیعی، مرجان دلخوش

چكيده

زمینه و هدف: مراقبین بیماران مبتلا به نارسایی قلبی با طیف وسیعی از مشکلات در رابطه با ارائه مراقبت به این بیماران مواجه می باشند که می تواند سلامت روانی آنان را تحت تاثیر قرار دهد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت سلامت روانی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین عضو خانواده مبتلایان به نارسایی قلبی صورت گرفت.

مواد و روش‌ها: این پژوهش مطالعه‌ای مقطعی از نوع توصیفی تحليلي است که در آن 90 نفر از مراقبین عضو خانواده بیماران مبتلا به نارسایی قلبی بستری در مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی تهران با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها به وسیله فرم مشخصات فردی- بالینی و پرسشنامه  GHQ-28 جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و آزمون‌های آماری تی مستقل، آنالیز واریانس يكطرفه و آزمون همبستگی پیرسون تحلیل گرديد.

یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمره کلی سلامت روانی 14.34 ±33.06 در محدوده نمرات 72-9 کسب گردید و اکثریت مراقبین (74.4%) مشکوک به ابتلا به اختلال روانی بودند. در مقیاسهای فرعی 65.6% مراقبین مورد مطالعه از نظر نشانه های جسمانی، 82.2% از نظر اضطراب و بی خوابی، 83.3% در اختلال در کارکرد اجتماعی و 25.6% در بعد افسردگی دارای مشکل بودند. سلامت روانی دارای ارتباط معنی دار با سن بود بدین ترتیب که  گروه سنی بیماران زیر 40 سال بيشترين میانگین نمره سلامت روانی مراقبین  (و به عبارتي بيشترين مشكل در سلامت رواني) مشاهده گرديد و به تدریج با افزایش سن بیماران، نمره سلامت عمومی مراقبین کمتر شده بطوری که در بالاترین گروه سنی بیماران (70 سال و بالاتر) کمترین نمره میانگین سلامت عمومی مراقبین بدست آمد

نتیجه‌گیری: با عنایت به اينكه درصد بالايي از مراقبین مورد مطالعه داراي مشكل در سلامت رواني بودند از اين رو مي‌بايست ارزیابی روتين سلامت رواني این گروه از مراقبین جهت شناسايي افراد در معرض خطر مدنظر قرار گرفته و تيم درمان برنامه‌هاي مراقبتي موثري را با هدف ارتقاي سلامت روانی بويژه در مراقبين مراقبت کننده از بیماران جوانتر طراحي و اجرا نمايند.

کلمات کلیدی: سلامت رواني، مراقبین عضو خانواده، نارسایی قلبی