طرح 19

مقایسه تاثیر حنا و لاک ناخن بر نتایج پالس اکسی متری درخانم های سالم

نویسندگان: پریسا مرادی مجد، فاطمه بهشت آیین، علیرضا محسنی، خدیجه عظیمی آهنگری، میترا ذوالفقاری، حمید حقانی

چکیده

زمینه و هدف: پالس اکسی متری روشی غیر تهاجمی، رایج و استاندارد جهت مانیتورینگ اشباع اکسیژن خون است. فاکتورهای بسیاری از جمله پوست تیره و افزایش پیگمانتاسیون پوست میتوانند بر میزان اشباع اکسیژن خون خوانده شده توسط پالس اکسی متر تاثیر بگذارند. تاثیر رنگ لاک ناخن و یا حنا بر اشباع اکسیژن خون مشخص نشده، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر حنا و لاک ناخن  بر نتایج پالس اکسی متری انجام شدهاست.

روش بررسی: در این مطالعه کار‌آزمایی بالینی 60 خانم جوان سالم 20 تا 40 سال ساکن در خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی تهران با روش نمونهگیری آسان مورد مطالعه قرار گرفتند. ابتدا حنای قرمز اصل ایرانی به مدت یک ساعت بر روی انگشت اشاره دست غير غالب قرار داده شد. ناخن انگشتان دیگر همان دست به ترتیب با لاکهای قرمز، مشکی و سفید رنگ آمیزی شدند. انگشت میانی همان دست به عنوان کنترل در نظر گرفته شد. سپس اشباع اکسیژن خون توسط دو دستگاه پالس اکسی متر کالیبره به طور همزمان اندازه گیری شد. دادههای جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSSv.16 و آزمون تی زوج تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که حنا (P=0/02) ، لاک قرمز(P=0/001 )، لاک سفید(P= 0/02 )، به طور معناداری موجب افزایش میزان اشباع اکسیژن خوانده شده توسط پالس اکسی متر میشوند. تاثیر لاک سیاه(P= 0/1)  بر میزان اشباع اکسیژن خوانده شده معنادار نبوده اما میانگین اشباع اکسیژن را تغییر داده است.

نتیجه‌گیری: حنا و لاک ناخن بر میزان اشباع اکسیژن نشان داده شده توسط پالس اکسی متر تاثیر دارد و میتواند منجر به خطا در مانیتورینگ بیمار شود. در نتیجه توصیه میشود در صورت وجود حنا از سایر نواحی جهت قرار دادن سنسور پالس اکسی متر استفاده شود و لاک ناخن قبل از قرار دادن سنسور پاک گردد.

کلمات کلیدی: پالس اکسی متری، حنا، لاک ناخن، اشباع اکسیژن خون