طرح 13

بررسی اثر بخشی حمایت اطلاعاتی خانواده محور بر اضطراب و رضایتمندی بیماران تحت عمل جراحی قلب باز و خانواده آنها

نویسندگان: معصومه ایمانی پور، زهرا حیدری، نعیمه سید فاطمی، حمید حقانی

 چكيده

زمينه و هدف: بستري شدن بيماران در بخش آي سي يو جراحي قلـب بـاز اغلـب بـا بـروز اضـطراب در خانواده اين بيماران همراه است. براساس مطالعات قبلي بيشترين علت اضطراب خانواده بيماران، كمبـود اطلاعات و عدم آشنايي با محيط آي سي يو است. اين مطالعه با هدف بررسي اثربخشي حمايت اطلاعاتي مراقبان خانوادگي بيماران تحت جراحي قلب باز بر اضطراب آنان انجام يافته است.

روش بررسي: در اين كارآزمايي باليني تصادفي دو گروهي، 64 عضو مراقب بيمار در خـانواده بيمـاران تحت عمل جراحي قلب باز به روش نمونهگيري آسان انتخـاب و بـه طـور تصـادفي در يكـي از دو گـروه آزمون يا شاهد توزيع شدند. حمايت اطلاعاتي در گروه آزمون به صورت سه روش تور آشناسـازي بـا آي سي يو، جلسات آموزشي حضـوري و ارايـه كتابچـه آموزشـي انجـام گرفـت. در گـروه شـاهد تنهـا اطلاعات معمول بيمارستان ارايه گرديد. اضطراب عضو مراقب بيمار در خانواده در دو گروه قبل از عمل و روز ترخيص بيمار از آي سي يو با استفاده از پرسشنامه اضطراب آشكار اشـپيلبرگـر بررسـي شـد. براي تحليل داده ها از آزمون تي مستقل و زوج استفاده گرديد.

يافته ها: براساس يافته ها دو گروه از نظر مشخصات فردي همگون بودند. ميانگين نمره اضـطراب گـروه شاهد و آزمون قبل از عمل به ترتيب 12/5±47/9 و 11/5±49/2 بود كه روز ترخيص از آي سـي يـو در هر دو گروه به طور معناداري كاهش پيدا كرده بود. البته ميزان اين كاهش بين دو گـروه از نظـر آمـاري تفاوت معنادار نداشت (0/18=p).

نتيجه گيري: هر چند كه يافته هاي مطالعه حاضر حاكي از اثربخشي معنادار حمايت اطلاعـاتي از مراقبـان خانوادگي بيماران تحت عمل جراحي قلب باز بر اضطراب آنان نبود، ولي با توجه به محـدوديت هـاي ايـن مطالعه بررسي بيشتر اين موضوع با رفع محدوديت ها توصيه ميشود.

كلمات كليدي: حمايت اطلاعاتي، خانواده بيمار، اضطراب، جراحي قلب باز