طرح 107

مقایسه تاثیر دو نوع ارائه بازخورد شفاهی و کتبی بر کیفیت عملکرد دانشجویان پرستاری و رضایتمندی ایشان از نحوه ارائه بازخورد

نویسندگان: معصومه ایمانی پور*، مهسا هزاریان، رضا بیرانوند

چکیده

مقدمه: گرچه ارائه بازخورد تاثیرات اساسی در آموزش و یادگیری دارد، اما نوع و روش ارائه آن می تواند تاثیرات متفاوتی ایجاد کند و در آموزش بالینی، مربیان باید تصمیم بگیرند که کدام یک از انواع بازخورد برای یک دانشجوی خاص موثرتر است. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر مقایسه تاثیر دو نوع بازخورد شفاهی و کتبی از بعد بررسی رضایتمندی دانشجویان و نیز بررسی تاثیر آن بر عملکرد ایشان است.

روش: گرچه ارائه بازخورد تاثیرات اساسی در آموزش و یادگیری دارد، اما نوع و روش ارائه آن می تواند تاثیرات متفاوتی ایجاد کند و در آموزش بالینی، مربیان باید تصمیم بگیرند که کدام یک از انواع بازخورد برای یک دانشجوی خاص موثرتر است. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر مقایسه تاثیر دو نوع بازخود شفاهی و کتبی از بعد بررسی رضایتمندی دانشجویان و نیز بررسی تاثیر آن بر کیفیت عملکرد ایشان است. این پژوهش، یک مطالعه مقطعی مداخله ای از نوع نیمه تجربی است. نمونه پژوهش شامل 30 دانشجوی ترم 2 کارشناسی پرستاری (دو گروه 15 نفره) می باشد. در هر دو گروه پروسیجرهای پایه پرستاری توسط یک استاد ثابت تدریس شد. در طی چهار جلسه اول، بازخوردشفاهی و در طی چهار جلسه دوم، بازخورد کتبی در مورد عملکرد دانشجویان توسط استاد ارائه شد. در انتهای هر چهار جلسه از پروسیجرهای آموزش داده شده، یک آزمون عملی نهایی از دانشجویان گرفته شد. در هر مرحله، بعد از اتمام آزمون عملی، پرسشنامه های سنجش رضایتمندی توسط دانشجویان تکمیل شد. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: میانگین نمره عملکرد دانشجویان در مرحله دریافت بازخورد شفاهی 2/53±15/7 و میانگین نمره دانشجویان در مرحله دریافت بازخورد کتبی 2/36±17/7 بود. مقایسه اختلاف نمرات دو مرحله نشان داد عملکرد دانشجویان در صورت دریافت بازخورد کتبی، بهتر از عملکرد ایشان در مرحله دریافت بازخورد شفاهی بوده و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (P=0/001). ضمنا در این مطالعه رضایتمندی دانشجویان از بازخورد کتبی به طور معنی داری بالاتر از رضایتمندی ایشان از بازخورد شفاهی بود (P=0/001).

بحث و نتیجه گیری: با توجه به این یافته ها و با توجه به اهمیت ارائه بازخورد موثر به دانشجویان، مطلوب این است که اساتید اولا در فرایند های آموزشی خود حتما از بازخورد استفاده کنند؛ ثانیا به تناسب موقعیت از انواع بازخورد به ویژه بازخورد کتبی که کمتر مورد توجه و استفاده قرار می گیرد، بهره ببرند.

کلمات کلیدی: بازخورد، عملکرد، دانشجوی پرستاری، رضایتمندی