طرح 106

بررسی وضعیت ارائه بازخورد در آموزش بالینی دانشجویان و آگاهی اساتید از اصول ارائه بازخورد

نویسندگان: معصومه ایمانی پور*، افسانه صفایی کوچکسرایی، مهرناز گرانمایه

چکیده:

مقدمه: هدف اصلی هر سیستم آموزشی، انجام موفق فرآیند یادگیری است و یکی از ابزارهای دستیابی به این هدف، ارائه بازخورد موثر به دانشجویان، در مورد فعالیت هایشان در طول دوره یادگیری می باشد. از آنجایی که ارائه بازخورد یکی از جنبه های اساسی فرایند یاددهی-یادگیری است، هدف مطالعه حاضر تعیین میزان آگاهی اساتید از اصول ارائه بازخورد موثر و بررسی وضعیت ارائه بازخورد در آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان و اساتید است.

روش: هدف اصلی هر سیستم آموزشی، انجام موفق فرآیند یادگیری است و یکی از ابزارهای دستیابی به این هدف، ارائه بازخورد موثر به دانشجویان، در مورد فعالیت هایشان در طول دوره یادگیری می باشد. از آنجایی که ارائه بازخورد یکی از جنبه های اساسی فرایند یاددهی- یادگیری است، هدف مطالعه حاضر تعیین میزان آگاهی اساتید از اصول ارائه بازخورد موثر و بررسی وضعیت ارائه بازخورد در آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان و اساتید است. این مطالعه، از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. واحدهای مورد پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران و کلیه اساتید بالینی پرستاری و مامایی بودند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بررسی نظرات دانشجویان و اساتید در مورد وضعیت ارائه بازخورد در آموزش بالینی و بررسی آگاهی اساتید از اصول ارائه بازخورد موثر بود. روایی و پایایی پرسشنامه ها به ترتیب به روش محتوایی و همبستگی درونی تایید شد. داده ها پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها بین اساتید و دانشجویان، با استفاده از نرم افزار آماریSPSS نسخه 16 تحلیل شدند.

یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمره آگاهی اساتید 14/8 از 10 بود که نشان می دهد اساتید از اصول ارائه بازخورد موثر آگاهی کافی دارند. یافته ها همچنین نشان داد 2/73 % دانشجویان و 74% اساتید معتقد بودند وضعیت ارائه بازخورد در آموزش بالینی در حد متوسط(75 50) است. بنابر نتایج این پژوهش، ارتباط معناداری بین میزان آگاهی اساتید و وضعیت ارائه بازخورد موثر در آموزش بالینی وجود ندارد (0/38=P).

نتیجه گیری: بنابر نتایج این مطالعه، اگرچه اساتید بالینی از نظر آگاهی و دانش نسبت به اصول ارائه بازخورد موثر، در سطح مطلوبی قرار دارند، ولی  از نظر اکثریت ایشان و نیز اکثریت دانشجویان وضعیت ارائه بازخورد در حد مطلوب نیست. لذا صرفاً دانش نظری برای ارائه یک بازخورد موثر، کافی نبوده و نیاز است راهکارهای اجرایی مناسب برای رفع یا کاهش موانع احتمالی ارائه بازخورد موثر اندیشیده شود تا بتوان از پیامدهای مثبت بازخورد در اثربخشی بیشتر فرایند یاددهی- یادگیری بهره برداری نمود.

کلمات کلیدی: بازخورد، آگاهی، دیدگاه، آموزش بالینی