طرح 105

بررسی تاثیر آموزش چندرسانه ای براضطراب و شاخص های فیزیولوژیک بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق مغزی

نویسندگان: لیلا صیادی، شکوه ورعی، الهام فقیه زاده، زهرا احمدخانی*

چکیده:

مقدمه: آنژیوگرافی عروق مغزی روشی تهاجمی برای تشخیص بیماری های مغز به خصوص بیماریهای عروقی مغز می باشد که می­تواند منجر به اضطراب و تغییر شاخص­های فیزیولوژیک بیماران شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش چندرسانه ای بر اضطراب و شاخص های فیزیولوژیک بیماران کاندید آنزیوگرافی عروق مغز انجام گرفت.

روش: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده (randomized controlled trial) است که بین ماه ­های آبان تا بهمن 1396در یکی از بیمارستان­ های آموزشی، پژوهشی درمانی تهران انجام شد. مطالعه انجام گرفت. نمونه ­های مطالعه 88 بیمار کاندید آنژیوگرافی عروق مغزی بود که به صورت تصادفی به دو گروه آزمون (44 بیمار) و کنترل (44 بیمار) اختصاص داده شدند. مداخله این مطالعه آموزش چند رسانه ­ای  مرکب از ویدئو، کتابچه آموزشی، آموزش شفاهی و پاسخ به سئوالات مطرح شده توسط بیماران بود که حداقل به مدت 30 دقیقه تنها برای گروه آزمون دربخش آنژیوگرافی عروق مغزی اجرا شد. ابزار گرداوری داده ­ها پرسشنامه اضطراب آشکار اشپیل برگر و برگه ثبت شاخص­ های فیزیولوژیک بودند. قبل از مداخله این پرسشنامه ­ها برای هر دو گروه آزمون و کنترل تکمیل گشت. شاخص ­های فیزیولوژیک برای هر دو گروه در هر دو ساعت تا زمان ترخیص بیمار از بخش آنژیوگرافی اندازه­ گیری شد. پس از آنژیوگرافی نیز مجدد پرسشنامه اضطراب آشکار برای هر دو گروه تکمیل شد. داده ­های با استفاده از آزمون­ های آماری تی تست، کای دو، مک نمار، و Generalized Estimation Equation مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: پس از مداخله سطح اضطراب در 95/5% بیماران گروه آزمون و 86/4% بیماران گروه کنترل در سطح پایینی بوده است اما این اختلاف معنی داری نبود (P=0/266). همچنین تفاوت معنی داری از نظر سطح اضطراب قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون (P= 0/125) و کنترل (P=0/18) وجود نداشته است. نتایج نشان داد که تغییرات درجه حرارت، اشباع اکسیژن شریانی، تعداد تنفس با تاثیر دادن متغیر سن در گروه مداخله و کنترل اختلاف آماری معنی داری نداشته است. فشار خون دیاستولیک دو گروه با و بدون تاثیر متغیر سن، و تعداد نبض در دو گروه معنی دار بود به این ترتیب که فشار خون سیستولیک و تعداد نبض در گروه مداخله به طرز معنی داری کمتر از گروه کنترل بود.

نتایج: اگرچه سطح اضطراب بعد از آموزش مولتی مدیا کاهش داشته است، اما این تغییرات به لحاظ آماری معنی دار نبوده است. همچنین در بین شاخص ­های فیزیولوژیک فشار خون دیاستولیک و تعداد نبض به طرز معنی داری در گروه آزمون پایین تر از گروه مداخله بوده است.

کلمات  کلیدی: آموزش چند رسانه ای؛ اضطراب؛ شاخص های فیزیولوژیک؛ آنژیوگرافی عروق مغز