طرح 104

تعیین تاثیر طب فشاری گوش بر شدت تهوع و استفراغ در زنان باردار مبتلا به تهوع و استفراغ دوران بارداری مراجعه کننده به مرکز پره ناتال بیمارستان میرزا کوچک خان: کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهد دار یک سو کور

نویسندگان: محمد اقبالی، رضا نگارنده*، لیلا جانانی، فرزانه دستاران

چکیده:

مقدمه: تهوع و استفراغ دوران بارداری یکی از عوارض شایع دوران بارداری می باشد که در 85 % از مادران باردار بروز می کند که این عارضه می تواند به افسردگی، احساس عدم کفایت، ناتوانی در حضور در محل کار و بستری شدن در بیمارستان و حتی گاهاً ختم حاملگی منجر گردد. همچنین این عارضه می تواند کیفیت زندگی، روابط خانوادگی، اجتماعی و سلامت عمومی زنان باردار را تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین درمان مناسب و موثر در این شرایط از اهمیت زیادی برخوردار است. نتایج مطالعات انجام شده در زمینه طب مکمل نشان داده است که اغلب مداخلات سنتی و غیردارویی در درمان این علائم موثرتر بوده اند. از میان تمامی روشهای درمانی طب سنتی چینی، طب فشاری یک روش ارزان، ایمن، آسان و قابل اجرا توسط بیمار و بدون عوارض تراتوژنیک و موثر بر تهوع و استفراغ دوران بارداری می باشد.

روش: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسو کور در سال 97-1396 در مرکز پره ناتال بیمارستان آرش دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. در این مطالعه تعداد 128 نفر از مادران باردار مبتلا به تهوع و استفراغ دوران بارداری که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند با روش تخصیص تصادفی بلوکی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند (هر گروه 64 نفر). ماساژ نواحی موثر بر تهوع و استفراغ در گوش شرکت کنندگان به مدت 4 روز، توسط خود مادران باردار و پس از ارائه آموزش های لازم به آن ها صورت گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آماری تی مستقل، من ویتنی، کای دو، دقیق فیشر و رگرسیون مناسب در بسته نرم افزاری spss 20 تحلیل شدند.

یافته‌ها: دو گروه از نظر مشخصات دموگرافیک و شدت و تعداد دفعات تهوع و استفراغ در مرحله پیش آزمون تفاوت آماری معناداری با یکدیگر نداشتند. پس از انجام مداخله شدت و تعداد دفعات تهوع مادران باردار مبتلا بر اساس نتایج آزمون اندازه های تکراری، کاهش معناداری پیدا کرد (p< 0/05). در حالیکه مداخله صورت گرفته نتوانست در شدت و تعداد دفعات استفراغ مادران مبتلا تفاوت معناداری ایجاد نماید (p> 0/05).

نتیجه‌گیری: اعمال طب فشاری گوش باعث کاهش شدت و تعداد دفعات تهوع در مادران باردار مبتلا به تهوع و استفراغ دوران بارداری گشت. اما این مداخله نتوانست تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه مداخله و کنترل درخصوص شدت و تعداد دفعات استفراغ مادران باردار، براساس شاخص رودرز ایجاد نماید.

کلمات کلیدی: طب فشاری گوش، تهوع، استفراغ، بارداری