شبکه ملی تحقیقات پرستاری

اولویت های پژوهشی شبکه ملی تحقیقات پرستاری

حوزه مدیریت:

1- مدیریت بیماری های غیر واگیر و مزمن

2- مدیریت پرستاری مبتنی بر شواهد

3- برنامه ریزی (تامین، توزیع و ماندگاری) نیروی انسانی پرستاری در سازمان­ های خصوصی و دولتی

4- استانداردسازی (تهیه و تدوین استانداردهای مراقبتی، محیط های آموزشی، محیط های آموزش بالینی)

5- ویژگی­ های نسل آینده نیروی انسانی پرستاری

6- طراحی الگوهای دستمزد و پاداش و ...

7- راهکارهای مناسب جهت مدیریت تامین و تخصیص منابع انسانی پرستاری

8- طراحی الگوهای رهبری برای مدیران پرستاری در حوزه ها و رده های مختلف

9- عملکرد مدیران پرستاری دانشگاه ها و مقایسه تطبیقی بین آنان

10- قانون گذاری در پرستاری

11- طراحی سیستم های "نوبت کاری" مبتنی بر نیروی انسانی موجود و جذب نیروی انسانی

12- طراحی سیستم های اطلاعات پرستاری

13- طراحی سیستم های ارزشیابی عملکرد پرستاران

14- ظرفیت سازی و ارزشیابی مربی بالینی پرستاری

15- طراحی الگوهای نوین آموزش ضمن خدمت پرستاری

16- طراحی و استقرار مدل های آموزشی مبتنی بر کار تیمی و بیمار محور

17- طراحی مدل های مناسب جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط پرستاران و افزایش پاسخگویی

18- طراحی و استقرار سیستم های پروانه کار به رده های مختلف پرستاری و مدیران پرستاری

19- کارآفرینی در پرستاری

20- طراحی سیستم های کنترلی جهت ارتقا ایمنی بیماران، پرستاران

21- طراحی سیستم های ارتقاء حرفه ای در پرستاری

22- طراحی سیستم های ارائه مراقبت پرستاری در بخش های مختلف

23- تامین و تدوین سند جامع عرضه و تقاضا در پرستاری کشور

24- استانداردهای نیروی انسانی متخصص در رشته های پرستاری

25- تدوین شرح وظایف پرستاران و مدیران پرستاری برای مراکز سرپایی (Ambulator Nursing Care)

26- تهیه و تدوین استانداردهای تربیت مدیران پرستاری در کلیه رده های سازمانی

27- بهبود و ارتقاء شاخص ها و استانداردهای پرستاری

28- تهیه و تدوین "صلاحیت" های اساسی و تخصصی بالینی پرستاران

29- انجام پژوهش های چند متدی در عرصه های مختلف پرستاری

30- ارزشیابی هزینه اثربخشی مراقبت ها و مداخلات پرستاری

31- سنجش و ارزشیابی اثربخشی عملکرد مدیران پرستاری در تمامی رده ها

32- اجرا و ارزشیابی E-Health در سیستم های ارائه مراقبت پرستاری

33- ارائه الگوی پاسخگو به PHC در ارائه خدمات مراقبتی با محوریت کیفیت، عدالت در سلامت و دسترسی برای همه

34- آینده نگری پرستاری با تاکید بر نقش توسعه حرفه پرستاری

35- ارزیابی مراکز مشاوره خدمات پرستاری در حوزه پیشگیری در جامعه

36- سنجش و اثربخشی "تغییرات در ساختار واحد پرستاری بیمارستان ها"

37- حسابرسی و کنترل کیفیت مراقبت های پرستاری

38- آینده پژوهی در حوزه های مختلف پرستاری

39- بهره وری نیروی انسانی پرستاری

40- چالش های اخلاقی در مراقبت از بیماران خاص

41- تدوین کدهای اخلاق حرفه ای

42- توسعه اخلاق حرفه ای

43- مطالعات تطبیقی در مورد جایگاه پرستار در برنامه پزشک خانواده

44- نظریه پردازی و الگو پردازی بومی در پرستاری ایرانی-اسلامی

 

حوزه آموزش:

1- آموزش مداوم

2- استناندارهای آموزشی

3- ارزشیابی الگوهای آموزشی مبتنی بر پژوهش

4- توسعه کمی و کیفی آموزش پرستاری

5-  آزمون روش های آموزشی و یادگیری مبتنی بر جامعه

6- طراحی مدل های آموزشی مبتنی بر نظریه های پرستاری

7- طراحی مدل های آموزش بالینی مبتنی بر "پرستاری تخصصی"

8- آموزش حرفه ای پرستاران

9- اعتبار بخشی آموزش پرستاری

10- آمایش آموزش پرستاری

11- مهارت های هیئت علمی

12- نحوه گزینش هیئت علمی

13- نحوه پذیرش دانشجو

14- نحوه پذیرش و گزینش دانشجوی پرستاری

15- طراحی سیستم های گزینش مدیران آموزشی ( ریاست دانشکده و ...)

16- عدالت در آموزش

17- چگونگی رشد و ارتقاء مشارکت تیمی و بین حرفه ای

18- ارزیابی هزینه اثربخشی روش های آموزش و یادگیری الکترونیک و شبیه سازی

 

حوزه ارائه خدمات مراقبتی:

1- کیفیت راقبت

2- معنویت و پرستاری

3- ارتقاء سواد سلامت جامعه

4- توانمندسازی زنان و دختران

5- تدوین راهنماهای بالینی استانداردهای بالینی

6- مراقبت پرستاری از سلامت تا بیماری

7- خودمراقبتی در جمعیت سالم و بیمار

8- ارتقای ایمنی فرد سالم و بیمار، خانواده و جامعه

9- روش های ارتقاء ایمنی بیمار (Patient Safety)

10- پرستاری و جمعیت های آسیب پذیر/ پرخطر

11- پیشگیری از خودکشی یا مراقبت در گروه های مختلف سنی

12- پیشگیری از آسیب های اجتماعی

13- مراقبت های تسکینی

14- ارتقاء سلامت در رده های مختلف سنی

15- سلامت زنان و مردان سالمند

16- افزایش آگاهی جامعه در سطوح مختلف پیشگیری

17- فناوری های نوین در ارائه خدمات پرستاری

18- طراحی سامانه خدمات جامع مراقبت پرستاری

19- طراحی مدل مراقبت مددجو محور در پرستاری

20- اقدام پژوهی در پرستاری مبتنی بر شواهد

21- ساماندهی نظام مستندسازی در پرستاری

22- دیده بانی/ رصد تولید علم در پرستاری (پایش تولید علم در پرستاری)

 

حوزه پژوهش:

1- تدوین نقشه راه پژوهش های پرستاری

2- توانمندسازی پژوهشی

3- مدیریت و ترجمان دانش

4- چالش های اخلاقی در تحقیقات پرستاری