دانش آموختگان

دکترای تخصصی پژوهشی

بر اساس مصوبه شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي مورخ 1391/7/30 با راه‌اندازي دوره دكتري تخصصي پژوهشي در مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و مامايي موافقت بعمل آمد و اين مركز در حال حاضر دو دانش آموخته دارد.

دانش آموخته: خانم دکتر مریم آقابراری

استاد راهنما: خانم دکتر ناهید دهقان نیری

عنوان پایان نامه: تبیین مفهوم مراقبت بیهوده، طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه آن

تاریخ فراغت از تحصیل: 1395/12/3

دانش آموخته: خانم دکتر مریم فرهمند

استاد راهنما: آقای دکتر رضا نگارنده

عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر سه گیاه گل گاوزبان ایرانی، انیسون و شیرین بیان در مقایسه با دارونما بر شدت علایم سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر مبتلا در دانشگاه های شهر تهران

تاریخ فراغت از تحصیل: 1396/11/23