دانش آموخته

اين مركز در حال حاضر یک دانش آموخته پسا دکتری دارد.

 

دانش آموخته: آقای دکتر افضل شمسی  

استاد راهنما: آقای دکتر رضا نگارنده

عنوان طرح: تبیین نیازهای حمایتی و تسکینی بیماران مبتلا به سرطان و انطباق برنامه ملي جامع مراقبت هاي حمايتي و تسكيني سرطان با نيازهاي شناسايي شده و توسعه آن

تاریخ پایان دوره: 98/10/7