تماس با ما

آدرس : تهران، میدان توحید، خیابان نصرت شرقی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی،

             کد پستی 1419733171

تلفکس: 02166421685

تلفن: 02161054578

پست الکترونیک: nmcrc@tums.ac.ir