تاریخچه

تاریخچه مرکز 

در سال 1385 ايده تاسيس مركز تحقيقات مطرح گرديد و با پيگيری های صورت گرفته، ترکیب اعضای هیئت موسس مرکز مشخص و درخواست تاسیس به ترتیب در شورای پژوهشی دانشگاه، شورای دانشگاه و معاونت پژوهشی وزارت بهداشت مطرح و در يکصد و نود و هشتمين جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مورخ 1388/8/10 با تاسيس مرکز تحقيقات مراقبت‌هاي پرستاری و مامايی موافقت اصولی بعمل آمد.این مرکز پس از تجهیز و سازماندهی، از نیمه اول سال 1389 فعالیت جدی خود را شروع نمود و پس از چهار سال فعالیت موثر مورد ارزیابی  و در دویست و سی و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مورخ 1393/1/24 موفق به اخذ موافقت قطعی گردید.