اعضای مرکز

اعضای مرکز

ریاست مرکز: آقای دکتر رضا نگارنده (عضو تمام وقت)

معاونت مرکز: خانم دکتر مریم اسماعیلی

 

اعضا شورا پژوهشی به تربیت حروف الفبا

خانم دکتر زیبا تقی زاده

خانم دکتر مریم دامغانیان

خانم دکتر ناهید دهقان نیری (عضو تمام وقت)

خانم دکتر میترا ذوالفقاری

خانم دکتر اعظم رحمانی (هیات علمی پژوهشی مرکز)

خانم فاطمه رحیمی کیان (عضو نیمه وقت)

خانم دکترلیلا صیادی

خانم دکتر راضیه معصومی

 

سایر اعضا

خانم دکتر مریم مدرس (عضو نیمه وقت)

آقای دکتر افضل شمسی (دارای عضویت ثانویه)

خانم دکتر فاطمه بهرام نژاد (دارای عضویت ثانویه)

 

پژوهشگران مرکز

خانم راضیه بیک میرزا (مدیر اجرایی مجله NPT)

خانم نعیمه سارخانی

خانم نفیسه زارعی