اساسنامه

اساسنامه:

ماده 1:

به منظور توسعه، ترويج و کاربرد تحقيقات در نظام سلامت و به موجب اين اساسنامه مرکز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و مامايي که در اين اساسنامه مرکز تحقيقات ناميده مي شود براي تامين اهداف زير تشکيل مي گردد .

ماده 2- اهداف :

1 - توسعه، ترويج و کاربرد تحقيقات در مراقبتهاي پرستاري و مامايي به منظور ارتقاي کيفيت مراقبتهاي پرستاري و مامايي به آحاد جامعه

2 – توسعه دانش و گسترش تحقيقات پايه و کاربردي

3 – سياست گذاري فعاليتهاي پژوهشي رشته پرستاري و مامايي

4 – سازماندهي دانش از کارهاي تحقيقاتي مربوطه

5 – طراحي و توسعه نظريه ها و الگوهاي مراقبتي بومي

6 – تدارک شواهد علمي براي حرفه هاي پرستاري و مامايي و حرف مرتبط

7 – ارائه الگوهاي فرهنگي مراقبتهاي پرستاري و مامايي

8 – جذب گرانت ها و منابع مالي و تخصيص آن به تحقيقات داراي الويت

9 – زمينه سازي براي انجام تحقيقات مشترک بين دانشگاهي ( ملي و بين المللي ) و تبادل محققين

10 – ارتباط با مراکز تحقيقاتي و دانشگاهي معتبر

11 -  آموزش کادر پرستاري و مامايي و حرف بهداشتي براي کسب توانايي انجام پژوهش، نقد و کاربرد يافته هاي آن

12 – ارائه خدمات مشاوره اي

13 – طراحي و برگزاري کارگاهها و دوره هاي آموزشي به منظور توانمندسازي پژوهشگران حوزه نظام سلامت

ماده 3 –ارکان مرکز عبارتند از :

الف – شوراي عالي

ب – رئيس مرکز

ج – شوراي پژوهشي

ماده 4 –اعضاء شوراي عالي مرکز عبارتند از :

1 – رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران بعنوان رياست شورايعالي

2 – معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران

3 – رئيس مرکز

4 – چهار نفر از اعضاء هيات علمي گروه هاي پرستاري و مامايي و ديگر گروه هاي مرتبط به پيشنهاد رئيس مرکز و تصويب معاون پژوهشي دانشگاه و حکم رئيس دانشگاه

ماده 5 –وظايف شوراي عالي مرکز به شرح زير مي باشد :

1 – تصويب خط مشي پژوهشي مرکز

2 – تصويب طرحهاي همکاري با ساير دانشگاهها و موسسات آموزشي پژوهشي داخل و خارج کشور و سازمانهاي بين المللي مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3 – بررسي و تصويب گزارش ساليانه فعاليتهاي مرکز

4 – بررسي و تصويب  بودجه ساليانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصيصي و با رعايت ضوابط قانوني

5 – تصويب دستورالعملهاي مربوط به امور داخلي شورايعالي و دستورالعمل هاي اجرائي مرکز تحقيقات

6 – پيشنهاد سازمان و تشکيلات مرکز

تبصره مصوبات شورايعالي مرکز بر اساس سياستها و خط مشي ها و هماهنگ با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي خواهد بود.

ماده 6 :

رئيس مرکز به پيشنهاد شورايعالي مرکز و حکم رئيس دانشگاه علوم پزشکي هر چهار سال يکبار منصوب مي گردد و انتخاب مجدد او بلا مانع است

ماده 7 –وظايف رئيس مرکز :

رئيس مرکز بالاترين مقام اجرائي مقام اجرائي مرکز است و در حدود ضوابط قانوني و مصوبات شورايعالي جهت اجراي وظايف و امور محوله اقدام مي نمايد

ماده 8 –اعضاء شوراي پژوهشي مرکز عبارتند از :

1 – رئيس مرکز

2 – معاون پژوهشي مرکز

3 – حداکثر 7 نفر از اعضاي هيات علمي از هر يک از رشته هاي مربوط به زمينه هاي فعاليت مرکز به پيشنهاد رئيس مرکز و تائيد معاونت پژوهشي دانشگاه

ماده 9 –وظايف شوراي پژوهشي مرکز بشرح زير مي باشد :

1 – بررسي و تصويب طرحهاي پژوهشي مرکز در محدوده اعتبارات تخصيصي و رعايت ضوابط قانوني

2 – بررسي و تصويب طرحهاي مشترک مرکز پژوهشي، صنعتي داخلي و خارجي

3 – بررسي و ارائه راهکار، تعيين اولويتهاي پژوهشي و آموزشي، برنامه ريزي و تعيين استراتژي مرکز و پيشنهاد به شورايعالي مرکز

4 – بررسي و تاييد طرحهايي که با همکاري ساير مراکز دانشگاهي و پژوهشي داخلي خارجي تدوين شده است

5 – بررسي و تصويب دعوت از پژوهشگران داخلي و خارجي براي مشارکت در دوره هاي آموزشي کوتاه مدت

6 – تعيين اولويتهاي پژوهشي و آموزشي مرکز و ارسال آن به شورايعالي مرکز

7 – نظارت بر اجراي دقيق و درست سياستها و برنامه هاي پژوهشي مرکز

8 – ارزيابي سالانه از فعاليتهاي پژوهشي مرکز

ماده 10 –اعضاء مرکز :

مرکز داراي دو نوع اعضا به شرح زير است :

الف ) اعضا پيوسته : که اعضا هيات علمي و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند

ب ) اعضا وابسته : که اعضا هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي و ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي هستند

ماده 11 –منابع مالي مرکز :

الف ) در آمدهاي حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانوني

ب ) کمک و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي داخل و خارج کشور

ج ) اعتبارات دولتي در صورت تخصيص