ارائه مقاله در کنگره های داخلی

1. قاسمي الهام، محمد عليها ژاله، باستاني فريده، حقاني حميد، سميعي نيلوفر. كيفيت زندگي زنان مبتلا به اختلال عروق كرونر، سيزدهمين كنگره سراسري تازه‌هاي قلب و عروق. خرداد 1390

2. رحيمي‌کيان فاطمه، مدرس مريم، رحيمي‌نيا طاهره، نيرومنش شيرين، مهران عباس. تاثير نور هالوژن بر نتايج NST: يک مطالعه نيمه تجربي. نهمين کنگره بين المللي زنان و مامايي ايران. آبان 1390

3. ايماني پور معصومه. طراحي الگوي جديد ارزيابي عملكرد باليني و تعيين روايي و پايايي آن. سيزدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي. 14-11 اريبهشت 1391

4. ايماني پور معصومه. طراحي الگوي جديد ارزيابي عملكرد باليني و تعيين روايي و پايايي آن. سيزدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي. 14-11 اريبهشت 1391

5. رحيمي كيان فاطمه. ارزشيابي مولفه ها و رفتارهاي بهداشتي و ارتباط آن با ابتلا به واژينيت در زنان بر اساس آموزه هاي قرآني. اولين كنگره بين المللي و دومين كنگره ملي نقش زن در سلامت خانواده و جامعه. 22-20 ارديبهشت 1391

6. رحيمي‌كيان فاطمه، فتحي سولماز، گليان‌تهراني شهناز، مهران عباس. رويكردي نوين در آموزش پيشگيري از سرطان سرويكس. چهارمين كنگره سالانه سرطانهاي زنان ايران. سالن همايشهاي دكتر غرضي بيمارستان ميلاد، 30 خرداد الي 1 تيرماه 1391

7. نجفي قزلجه طاهره. گذر به زندگي عادي در بيماران مبتلا به اختلال عروق كرونر. اولين كنگره سراسري انجمن علمي پرستاران قلب ايران. 7-4 مهرماه 1391

8. نجفي قزلجه طاهره. روشهاي سازگاري در بيماران مبتلا به اختلال عروق كرونر در ايران. اولين كنگره سراسري انجمن علمي پرستاران قلب ايران. 7-4 مهرماه 1391

9. ايماني پور معصومه. تاثير حمايت اطلاعاتي خانواده بيماران تحت عمل جراحي قلب باز بر اضطراب آنها.   اولين کنگره سراسري مراقبت هاي ويژه   . 17-19 آبان 1391

10. رحيمي کيان فاطمه، شيرمحمدي مريم، محمدبيگي مهشيد، مهران عباس. بررسي همبستگي بين رفتارهاي بهداشتي پرخطر با ابتلا به واژينيت در زنان. سيزدهمين کنگره زنان و زايمان. سالن همايشهاي رازي،27 الي 30 آذر 1391

11. تقي زاده زيبا، اربابي محمد، ايرج پور عليرضا، نجات سحرناز، کاظم نژاد انوشيروان. عوامل روانشناختي زنان: پيشگيري از تروماي رواني و زايمان و ارتقاء سلامت رواني مادران.  سيزدهمين کنگره زنان و زايمان. سالن همايشهاي رازي،27 الي 30 آذر 1391

12. صنوبري معصومه، رحيمي کيان فاطمه. برنامه هنگام ترخيص در مبتلايان به ديابت بارداري. سيزدهمين کنگره زنان و زايمان. سالن همايشهاي بين المللي رازي،27 الي 30 آذر 1391

13. طاهري مهشيد، مدرس مريم. عوامل مساعد کننده و کاهش دهنده ي واژينوز باکتريال. سيزدهمين کنگره زنان و زايمان. سالن همايشهاي رازي،27 الي 30 آذر 1391

14. قاسمي الهام، محمد عليها ژاله، باستاني فريده، حقاني حميد، سميعي نيلوفر. بررسي سلامت رواني در زنان مبتلا به اختلال عروق كرونر، كنگره پرستاري جامع نگر، 3-1 اسفند 1391

15. ايماني پور معصومه. بررسي ميزان تاثير طب فشاري بر نقطه p6 بر کاهش استقراغ بيماران تحت اعمال جراحي چشم. كنگره پرستاري جامع نگر، 3-1 اسفند 1391

16. ايماني پور معصومه. استانداردهاي اخلاقي آموزش از منظر دستورات اسلامي. اولين کنگره اخلاق در آموزش، 5 اسفندماه 1391

17. طاهري مهشيد، فتح اله بيگي فائزه. رفتارهاي غربالگري سرطان پستان در زنان داراي سابقه خانوادگي: مطالعه مروري نظام مند. ششمين کنگره سرطان پستان جهاد دانشگاهي، 17-15 آبان 1392

18. رحيمي کيان فاطمه، طالبي فروغ ، گليان شهناز ، مهران عباس. مقايسه اداره فعال و انتظاري مرحله دوم ليبر بر درد و تروماي پرينه. دهمين کنگره بين المللي زنان و مامايي ايران. سالن همايشهاي بين المللي رازي. 7-4 مهرماه 1392

19. كياني مهديه، رحيمي کيان فاطمه، شادمهرآزاده، مهران عباس. بررسي تاثير ماساژ پا بر ميزان ادم فيزيولوژيك بارداري. دهمين کنگره بين المللي زنان و مامايي ايران. سالن همايشهاي بين المللي رازي. 7-4 مهرماه 1392

20. رحيمي کيان فاطمه، مدرس مريم، بشارت صبا، محمودي محمود، صالحي سورمقي حسين. تاثير استفاده از زنجبيل بر دفعات و شدت تهوع و استفراغ بارداري. دهمين کنگره بين المللي زنان و مامايي ايران. سالن همايشهاي بين المللي رازي. 7-4 مهرماه 1392

21. رحيمي کيان فاطمه، فتحي سولماز. نقش ماماها در غربالگري و پيشگيري از سرطان سرويکس. پنجمين کنگره سراسري سرطان هاي زنان ايران . سالن غرضي، بيمارستان ميلاد، تهران. 30-28 آبان 1392

22. رحيمي کيان فاطمه، کشاورز صديقه. بررسي ارزش پيشگويي سطوح سرمي روز سوم FSH ، AMH و استراديول بر روي تعداد فوليکول هاي تخمداني در بيماران تحت درمان IVF در مراجعين به مرکز درماني ناباروري منتخب شهر شيراز 1393. چهاردهمين کنگره بين المللي زنان و مامايي ايران . سالن همايشهاي رازي. تهران. 25-22 مهر ماه 1393.

23. رحيمي کيان فاطمه، کلهر مهري. مقايسه تاثير دو روش آموزش و سخنراني و خودآموز بر آگاهي و عملکرد مادران در مورد روند رشد و مراحل تکامل تغذيه اي کودکان کمتر از سه سال. چهاردهمين کنگره بين المللي زنان و مامايي ايران . سالن همايشهاي رازي. تهران. 25-22 مهر ماه 1393.

24. رحيمي کيان فاطمه، منافي مهري. بررسي ميزان آگاهي و نگرش زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشي و درماني الزهرا(س) تبريز در مورد سرطان پستان در سال 1392. چهاردهمين کنگره بين المللي زنان و مامايي ايران . سالن همايشهاي رازي. تهران. 25-22 مهر ماه 1393.

25. رحيمي کيان فاطمه، مهدي زاده تورزن زهرا. بررسي تاثير رفلکسولوژي پا بر اضطراب، درد و پيامدهاي زايمان در زنان نخست زا.چهاردهمين کنگره بين المللي زنان و مامايي ايران . سالن همايشهاي رازي. تهران. 25-22 مهر ماه 1393.

26. رحيمي کيان فاطمه، نقدي دورباطي پيمانه. بررسي نتايج نامطلوب مرتبط با آمنيوتومي زودرس در زنان مراجعه کننده به بخش زايمان بيمارستانهاي منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکي البرز سال 1392. چهاردهمين کنگره بين المللي زنان و مامايي ايران . سالن همايشهاي رازي. تهران. 25-22 مهر ماه 1393.

27. رحيمي کيان فاطمه، ساعت ساز سوسن. مقايسه کنترل پرينه با روش هاي Hands on و Hands off بر صدمات حين زايمان . چهاردهمين کنگره بين المللي زنان و مامايي ايران. سالن همايشهاي رازي. تهران. 25-22 مهر ماه 1393.

28. رحيمي کيان فاطمه، سام کن زينب. بررسي هورمون لپتين در زنان و نوزادان، مرور سيستماتيک. چهاردهمين کنگره بين المللي زنان و مامايي ايران . سالن همايشهاي رازي. تهران. 25-22 مهر ماه 1393.

29. رحيمي کيان فاطمه، سعادت حسيني مينا ساداتبررسي تاثير روغن گل سرخ بر ديسمنوره اوليه. چهاردهمين کنگره بين المللي زنان و مامايي ايران . سالن همايشهاي رازي. تهران. 25-22 مهر ماه 1393.

30. رحيمي کيان فاطمه، خزايي گيتا، پوررضا ابوالقاسم، مهران عباس، زماني ابوالفضل. رفتار شهروندي سازماني و ارتباط آن با رضايت شغلي در ماماهاي استان لرستان. همايش سراسري اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت. دانشگاه شاهد. تهران. 30 مهر ماه 1393

31. محسني شهره ، افتخار مهرداد، نگارنده رضا. تبيين دلايل والدين از چرايي ابتلاي فرزندانشان به اختلال هويت جنسي. چهارمين همايش روانپزشکي فرهنگي اجتماعي. دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران. 25-23 ارديبهشت 1394.

32. تقی زاده زیبا، عظیمی خدیجه، قادی پاشا مسعود، جعفری آسیه . تولد مامایی قانونی و حوزه های عملکرد اصلی آن: یک مطالعه کیفی. دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، 16-19 مهر 1394.

33. پوربختیارمریم ، تقی زاده زیبا، قادی پاشا مسعود. بررسی علل شکایات قصور پزشکی منجر به مرگ مادری ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی کل کشور. دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، 16-19 مهر 1394

34. اسماعیلی مریم. سخنران در کنگره سالانه طب اورژانس 30 آبان -2 آذر 1394

35. مریم اسماعیلی. عوارض نارسایی قلب. پنجمین کنگره بین المللی نارسایی قلب. مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی. تهران.7-5 اردیبهشت 1395.

36. رحیمی کیان فاطمه، زندی افسانه، امانی سامانی رضا، مهران عباس. بررسی دانش و نگرش مردان نابارور در مورد رحم جایگزین (چکیده انگلیسی). نهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری، تازه های علمی باروری و ناباروری - اولین کنگره ناباروری مردان. مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی. 28-26 آبان ماه 1395.

37. رحیمی کیان فاطمه، فدایی معصومه، دامغانیان مریم، شاهرخ نژاد تهرانی انسیه، مهان عباس. ارتقا مهارت های آموزشی و ارتباطی ماماها و مربیان مامایی در مواجهه با زنان نابارور بر اساس مدل مراقبت مداوم (چکیده انگلیسی). اولین کنگره ملی مشاوره در مامایی. 26-25 آبان ماه 1395.

38. اسماعیلی مریم. سخنران در نهمین کنگره استروك، نوروسونولوژي و نورواینترونشن ایران 11-13 اسفند 1395.

39. ایمانی پور معصومه. راهکارها و مسیر اعتلای اخلاق حرفه ای. سخنران در هجدهمین همایش آموزش پزشکی. 7-9 اردیبهشت 1396. تهران .

40. ایمانی پور معصومه . استفاده از چک لیست ثبت عملکرد: راهی برای بازاندیشی و آموزش غیر مستقیم. سخنران هجدهمین همایش آموزش پزشکی. 7-9 اردیبهشت 1396. تهران .

41. اسماعیلی مریم. سخنران در سمینار سراسري تازه هاي قلب و عروق 22-24 شهریور 1396

42. دامغانیان مریم. سخنران در کنگره زنان و مامایی ایران. 18 تا 21 مهر 1396

43. لیلا صیادی. سخنران در کنگره پرستاری پیوند. 6-8 آبان 1396.

44. ایمانی پور معصومه. فرایند تعهد حرفه ای در اساتید دانشگاه. سخنران در سمینار سراسری آموزش تعهد حرفه ای در علوم پزشکی. 18 اذر 1396. تهران.

45. ایمانی پور معصومه. بهبود کیفیت انتقال داخل بیمارستانی بیماران: استفاده از چک لیست عملکرد. همایش کیفیت مراقبت در پرستاری و مامایی. ارائه پوستر. 30 اذر 1396. بیرجند.

46. اسماعیلی مریم. سخنران در پنجمین سمینار سالیانه مراقبت ­هاي ویژه. 20-23 دی ماه 1396.

47. اسماعیلی مریم. سخنران در پنجمین سمینار سالیانه مراقبت­هاي ویژه پرستاری. 20-23 دی ماه 1396.

48. ایمانی پور معصومه. شوک الکتریکی قلب (کتاب دیجیتال). نهمین همایش کشوری یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی. چهارمین جشنواره ملی سلامت و یادگیری در نظام های الکترونیکی (سینا). اثر منتخب. 19-20 بهمن 1396. مشهد.

49. ایمانی پور معصومه. "The Effect of Presence of Families in Critical Care Units on Patients and Family Members Anxiety" سخنران  در ششمین کنگره سراسری انجمن علمی پرستاران قلب ایران. 8-11 اسفند 1396.

50. رحیمی کیان فاطمه. استراتژی های مراقبت در طول بارداری و تولد کودکان زنان آسمی. کنگره آسم و آلرژی. تهران. دی ماه 1396

51. رحیمی کیان فاطمه. اثر بخشی هوش هیجانی ماماها در فرآیند خوشایندسازی زایمان طبیعی. همایش کشوری مامایی و سلامت زنان (به مناسب 100 سال مامایی آکادمیک در ایران 1398). ارائه پوستر. 20-21 آذر 1398. مشهد.

52. رحیمی کیان فاطمه. خوشایند سازی و توجه به بهداشت روانی و رضایت مندی از لیبر و زایمان در زنان نخست زا. ارائه مقاله. هشتمین سمینار بین المللی سلامت زنان. آذرماه 1398 تهران.