اخبار

بازدید هیات آلمانی از مرکز

بازدید هیات آلمانی از مرکز

رئیس دانشگاه اسلینگن آلمان و مدیر مرکز پزشکی سالم آلمان از مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی بازدید نمودند.