اخبار

پیام تبریک به سرکار خانم فاطمه رحیمی کیان

پیام تبریک به سرکار خانم فاطمه رحیمی کیان

در مراسم روز جهانی ماما، از فاطمه رحیمی کیان، عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، عضو هیات علمی گروه مامایی و معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان "مامای نمونه کشوری" تقدیر شد.