دفاع نهایی دانشجوی دکتری پژوهشی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

دفاع نهایی دانشجوی دکتری پژوهشی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

سرکار خانم مریم فرهمند در 23 بهمن ماه سال 1396 از رساله دکتری اش دفاع کرد و با کسب درجه عالی از دوره دکتری فارغ التحصیل شد.

سرکار خانم مریم فرهمند دومین دانشجوی دکتری پژوهشی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری مامایی (ورودی 1392) در 23 بهمن ماه سال 1396 از رساله دکتری اش با عنوان «بررسی تأثیر سه گیاه گل گاوزبان ایرانی، انیسون و شیرین بیان در مقایسه با دارونما بر شدت علایم سندرم پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر مبتلا در دانشگاه های شهر تهران » به راهنمایی جناب آقای دکتر رضا نگارنده و مشاوره جناب آقای دکتر غلامرضا امین،جناب آقای دکتر داوود خلیلی و سرکار خانم دکتر فهیمه رمضانی دفاع نمود و با کسب درجه عالی از دوره دکتری تخصصی پژوهشی فارغ التحصیل شد.
کلمات کلیدی