برگزاری کارگاه توسط مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

برگزاری کارگاه توسط مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

کارگاه «چگونه یک مقاله علمی بنویسیم» توسط مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی برگزار شد.

کارگاه «چگونه یک مقاله علمی بنویسیم» مورخ سوم و چهارم دی ماه 1396 توسط مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی برگزار شد. در این کارگاه دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش های مختلف حضور داشتند.
کلمات کلیدی