برگزاری کارگاه «کاربرد تحقیقاتی طب ایرانی در مامایی» توسط مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

برگزاری کارگاه «کاربرد تحقیقاتی طب ایرانی در مامایی» توسط مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

کارگاه « کاربرد تحقیقاتی طب ایرانی در مامایی» توسط مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

کارگاه «کاربرد تحقیقاتی طب ایرانی در مامایی» مورخ بیست و هشتم آبان ماه 1398 توسط مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی با همکاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد. این کارگاه پیرو همکاری و تفاهم نامه بین مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی و دانشکده طب ایرانی و دانشکده پرستاری و مامایی برگزار گردید. در این کارگاه، مبانی طب فراگیر، طب فراگیر در مامایی، پژوهش درحوزه مامایی در طب فراگیر و داروهای گیاهی موثر در حیطه مامایی و بیمای های زنان، توسط اساتید برجسته طب ایرانی (آقای دکتر رضایی زاده، خانم دکتر رحیمی، خانم دکتر تن ساز و خانم دکتر تبرایی) مطرح شد. در این کارگاه، اساتید و دانشجویان حضور داشتند.

کلمات کلیدی