انعقاد تفاهم نامه همکاری دوجانبه دانشکده پرستاری و مامایی و مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

انعقاد تفاهم نامه همکاری دوجانبه دانشکده پرستاری و مامایی و مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

تفاهم نامه همکاری بین دانشکده پرستاری و مامایی و مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی سه شنبه 30 بهمن ماه در جلسه هیات رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی منعقد شد.

به منظور گسترش همکاری های علمی و پژوهشی و ایجاد ارتباط موثر و فعال در زمینه آموزشی و پژوهشی، تفاهم نامه همکاری فی مابین دانشکده پرستاری و مامایی و مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران منعقد گردید. این تفاهم نامه مبنا و چارچوبی برای همکاری مشترک دو مجموعه در راستای ارتقای مراقبت پرستاری کشور می باشد.

کلمات کلیدی