انتصاب خانم دکتر مریم اسماعیلی به سمت معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

انتصاب خانم دکتر مریم اسماعیلی به سمت معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه دکتر مریم اسماعیلی را به سمت معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی منصوب کرد.

دکتر محمد علی صحرائیان، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه طی صدور حکمی، دکتر مریم اسماعیلی را به سمت معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاري و مامایی منصوب کرد. متن حکم به شرح زیر است: سرکار خانم دکتر مریم اسماعیلی استادیار محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران احتراما، بدین وسیله سرکار عالی مطابق با دستورالعمل تشکیل مراکز تحقیقاتی دانشگاه و به پیشنهاد ریاست محترم مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی برای مدت 2 سال به عنوان معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی منصوب می گردید تا بر اساس وظایف مندرج در متن اساسنامه مرکز و در جهت خط مشی پژوهشی مرکز فعالیت نمایید. دکتر محمد علی صحرائیان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
کلمات کلیدی